Bestämning av publikationstyp

Senast uppdaterad 15.9.2020

Alla skrifter som vetenskapliga tidskrifter, konferenser eller förläggare publicerar är inte vetenskapliga eller referentgranskade, utan samma publiceringskanal kan innehålla både referentgranskade och icke-referentgranskade publikationer. Först ska det alltså utredas om det är fråga om en vetenskaplig referentgranskad publikation i enlighet med definitionerna i UKM:s publikationsdatainsamling.

För att uppfylla kriterierna för vetenskaplighet ska en referentgranskad publikation innehålla nya forskningsresultat i sådan form att de är tillgängliga för allmänheten, upprepningsbara och möjliga att utnyttja. För att uppfylla kriterierna kring referentgranskning ska den vetenskapliga publikationen genomgå en, mot hela manuskriptet riktad, förhandsbedömning genomförd av oberoende sakkunniga. Publikationen måste alltid ha en utomstående utgivare, verk som getts ut på eget förlag beaktas inte som publikationer.

  • Tidskriftsartikel (A1 och A2) avser referentgranskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, årsböcker eller andra periodiska publikationer.
  • Samlingsverksartikel (A3) avser referentgranskade artiklar publicerade i redigerade böcker som består av flera författares skrifter (även inledningar och förord).
  • Konferensartikel (A4) avser referentgranskade artiklar (inte abstrakt eller postrar) publicerade i en regelbundet återkommande vetenskaplig konferens publikationer, som är typiska inom teknik och datavetenskap. Artiklar i samlingsverk sammanställda av engångsevenemang registreras som samlingsverksartiklar (A3) och i tidskrifter publicerade referentgranskade artiklar, som baserar på konferenspresentationer, som tidskriftsartiklar (A1).
  • Enskilt verk (C1) avser ett referentgranskat verk (inte till exempel läro- eller handböcker) som är helt skrivet av en eller flera författare.
  • Redigerat verk (C2) avser en redigerad vetenskaplig bok eller specialnummer av en tidskrift som består av flera olika författares artiklar, i vilken upphovsmannen har svarat för bokens redigeringsarbete och dennas namn anges som bokens redaktör.