Klassificeringsgrunder

Senast uppdaterad 20.2.2024

Endast vetenskapliga publiceringskanaler kan få en Publikationsforumsnivå (nivåer 1, 2 och 3). Med en vetenskaplig publiceringskanal avses bokförläggare, konferenser samt tryckta och elektroniska publikationsserier, som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningsresultat. De har en redaktionskommitté som består av sakkunniga och de följer ett kollegialt granskningsförfarande. Publiceringskanaler bedöms enbart som forum för vetenskaplig påverkan, inte samhällelig påverkan. Fritt tillgängliga det vill säga open access-tidskrifter bedöms utifrån samma kriterier som övriga publikationsserier.

Seriepublikationer och konferenser har delats enligt vetenskapsområde mellan panelerna på så sätt att ansvaret för bedömningen av var publiceringskanal tillkommer endast en panel. Ett undantag från denna regel formar en liten grupp multidisciplinära tidskrifter (t.ex. Nature, Science och PNAS). Dessa multidisciplinära publikationsserier samt alla bokförläggare har placerats i en gemensam panel, nämligen panel 24.

I samband med bedömningen av publiceringskanalerna tar panelerna i beaktande de för de forskningsområden som de representerar typiska publiceringspraxis, i vetenskapssamfundet rådande värderingarna samt forskningsområdenas opartiska representation i de högre nivåerna. Nivåerna 2 och 3 har fastställda kvoter per panel. Som stöd för bedömningsarbetet har panelmedlemmarna tillgång till flera olika citeringsindikatorer och indexeringsuppgifter samt nivåerna i de motsvarande systemen i Norge och Danmark. Dessutom instrueras panelmedlemmarna att konsultera sina bakgrundssamfund särskilt i samband med uppdateringsbedömningen.

Kriterierna för nivåerna

Nivå 1

Till nivå 1 kan godkännas de ur den finländska forskningens perspektiv mest centrala inhemska och utländska serierna, konferenserna och bokförläggarna, som uppfyller följande kriterier:

 • Publiceringskanalen har ett registrerat ISSN- eller ISBN-nummer.
 • På publiceringskanalens webbplats finns en transparent beskrivning av redaktionskommittén och referentgranskningsprocessen. (Ett bokförlag kan uppfylla kriterierna för nivå 1 även om redaktionskommittén och referentgranskningsprocessen inte har beskrivits på webbplatsen.)
 • Publiceringskanalen är specialiserad på publicering av vetenskapliga forskningresultat och publicerar regelbundet referentgranskade vetenskapliga publikationer.
 • Publiceringskanalen har en redaktionskommitté som består av sakkunniga inom vetenskapsområdet, huvudsakligen forskare som arbetar vid universitet eller forskningsinstitut.
 • De vetenskapliga artiklarna eller böckerna genomgår en referentgranskning riktad mot hela manuskriptet som utförs anonymt eller öppet av externa sakkunniga inom vetenskapsområdet som redaktionskommittén bjuder in. (Ett bokförlag kan uppfylla kriterierna för nivå 1 om det har en trovärdig kvalitetsbedömning som utförs av redaktörerna.)
 • Publiceringskanalen används av ett nationellt eller internationellt vetenskapssamfund, och mer än hälften av redaktionskommittén eller skribenterna representerar en annan forskningsorganisation än den som också är förlaget.
 • Publiceringskanalen är vetenskapligt relevant ur vetenskapsområdets internationella eller finska vetenskapssamfunds synvinkel, och dess vetenskapliga kvalitet är trovärdig.

Panelerna behöver inte godkänna till nivå 1 kanaler som formellt uppfyller definitionen på en vetenskaplig publiceringskanal, vars vetenskapliga nivå eller relevans är tvivelaktig. På denna grund kan på nivå 0 lämnas till exempel i sina verksamhetsprinciper tvivelaktiga tidskrifter (s.k. rovtidskrifter) eller andra kanaler som publicerar vetenskapliga skrifter mot avgift utan vederbörlig kvalitetsbedömning.

För bedömning tas i regel inte publiceringskanaler som grundats mindre än ett år sedan eller om det i kanalen inte har utkommit flera nummer eller publikationer, utifrån vilka innehållet kan bedömas.

Internationella publiceringskanaler på nivå 2

Till nivå 2 kan föras de inom de olika vetenskapsområdena ledande vetenskapliga publiceringskanalerna, i vilka forskare från olika länder publicerar sin bästa forskning. I regel är dessa internationella vetenskapliga publiceringskanaler vars redaktion, skribenter och läsekrets representerar olika nationaliteter.

Alla publiceringskanaler som uppfyller kriterierna förs nödvändigtvis inte till nivå 2, utan panelerna måste välja inom ramen för den egna givna kvoten för nivå 2 (förklarat längre ner) de publiceringskanaler, till vilka de mest högklassiga publikationerna blir utvalda som följd av en omfattande konkurrens och krävande referentgranskning. Eftersom panelerna är vittomfattande, ska de såvitt möjligt sköta representationen av de olika forskningsområdenas publiceringskanaler på nivå 2. Andelen tidskrifter som enkom publicerar översiktsartiklar får inte bli för stor.

Finsk- och svenskspråkiga publiceringskanaler på nivå 2

Inom humanvetenskaper (panelerna 14, 16–23) kan till nivå 2 föras också de inom sitt område ledande finsk- eller svenskspråkiga publiceringskanaler. Dessa bör vara publiceringskanaler som täcker forskning kring det finländska samhällets, den finländska kulturens och historiens särdrag inom respektive vetenskapsgren möjligast vida, och i vilka publicering anses en lika viktig merit som publicering i publiceringskanaler på främmande språk som förts till nivå 2.

Den vetenskapliga genomslagskraften av de inhemska publiceringskanalerna kan inte mätas då citeringsanalys saknas, men publiceringskanalerna på nivå 2 måste uppfylla följande minimikrav:

 • de vetenskapliga skrifternas kvalitetsbedömning ska ligga i linje med bästa praxis
 • publikationsserierna ska vara publiceringskanaler som mest vidsträckt omfattar forskning inom det egna vetenskapsområdet, och bokförläggarnas huvudsakliga vetenskapsområde, som hela fältets nationella vetenskapssamfund använder
 • forskningsfrågorna kontextualiseras starkt till det finländska samhället eller den finsk- och svenskspråkiga kulturen
 • publicering i dessa publiceringskanaler anses vara lika meriterande som publicering i utländska nivå 2 publiceringskanaler.

Alla publiceringskanaler som uppfyller dessa kriterier förs inte till nivå 2, utan bland kandidaterna väljs de mest högklassiga och omfattande finsk- och svenskspråkiga publiceringskanalerna från de områdena, inom vilka det är grundat att producera och publicera ny vetenskaplig information på de inhemska språken. Det slutliga valet görs genom ett gemensamt beslut av ordförandena för panelerna för humanvetenskaperna.

Nivå 3

Till nivå 3 kan föras de olika områdenas mest högklassiga vetenskapliga publikationsserier:

 • vars forskning representerar den högsta nivån inom sitt område och dess (t.ex. mätt med citeringsindikatorer) genomslagskraft är mycket stor
 • som omfattar det egna vetenskapsområdet vitt, och begränsar sig inte till behandling av en snäv specialtematik
 • vars skribent- och läsekrets är internationell och redaktionskommittéer består av områdets ledande forskare
 • i vilka publicering värderas mycket högt inom områdets internationella forskarsamfund

Panelernas ordförande fastställer publikationsseriernas klassificering till nivå 3 genom ett gemensamt beslut.

Nivå 0

Till nivå 0 förs de publiceringskanaler som inte uppfyller något av kriterierna för nivå 1. Nivåbeteckning 0 ger inte publiceringskanalen någon speciell status, utan den är ur klassificeringens synvinkel likvärdig med en publiceringskanal som inte hör till Publikationsforumet. Läs mer under Vanliga frågor.

Kvoterna för serier inom nivåerna 2 och 3

De panelspecifika kvoterna bestämmer en hur stor mängd seriepublikationer respektive panel kan föra till nivåerna 2 och 3. Som beräkningsgrund för kvoterna används från och med år 2015 forumens publikationsvolym. Således varierar antalet publiceringskanaler på nivåerna 2 och 3 från panel till panel.

Den sammanräknade publikationsvolymen för serier på nivåer 2 och 3 kan vara högst 25 procent av den sammanräknade publikationsvolymen för alla serier (nivåerna 1-3 sammanlagt), som hör till respektive panel, och nivå 3 högst 10 procent. 

I detta sammanhang betyder publikationsvolym det sammanräknade medeltalet för tre år av inhemska och utländska vetenskapliga artiklar, utgivna i en serie- eller konferenspublikation. Bytet till volymbaserade kvoter gjordes på grund av att de ledande publiceringskanalerna inom en del naturvetenskapliga och medicinska områden har, som följd av ett stort utbud, blivit mycket stora. Mer än hälften av de producerade artiklarna inom respektive vetenskapsområde kan utges i en femtedel av titlarna. Till exempel inom de humanistiska vetenskaperna förekommer inte motsvarande storleksskillnader mellan grundläggande tidskrifter och de bästa tidskrifterna, så vid granskning på artikelnivå ledde det gamla kvoteringssättet till ett ojämnt slutresultat mellan de olika vetenskapsområdena.

Klassificering av bokförläggarna

Förteckningen över bokförläggarna är gemensam för alla paneler. Valen till nivåerna 2 och 3 görs genom ett gemensamt beslut av ordförandena för panelerna. Till nivå 2 kan föras ungefär 10 procent av alla förläggare och till nivå 3 ungefär 10 procent av förläggarna som godkänts till nivå 2. Kvoterna bestäms alltså på basis av antalet förläggare och inte mängden publikationer som de producerar.