Bedömningar

Senast uppdaterad 25.9.2023

I Publikationsforumet bedöms inhemska och utländska vetenskapliga publiceringskanaler.

  • I nivå 1 ingår referentgranskade publiceringskanaler som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningresultat, som har en redaktionskommitté bestående av vetenskapsgrenens sakkunniga. Största delen av alla publiceringskanalerna placerar sig på basnivån, alltså nivå 1.
  • Till nivåerna 2 och 3 har lyfts en begränsad grupp vetenskapliga tidskrifter, konferenser och bokförläggare, som sakkunnigpanelerna anser de mest högklassiga och genomslagskraftiga. Dessa är mestadels internationella publiceringskanaler, men inom humanvetenskaper har till nivå 2 godkänts också finsk- och svenskspråkiga forum.
  • De granskade publiceringskanalerna, som till någon del inte fyller kriterierna för nivå 1, betecknas med klass 0.

De bedömda publiceringskanalerna, alltså Publikationsforum-klassificeringen som är i kraft, hittas i JUFO-portalen.

Klassificeringen kompletteras kontinuerligt med nya publiceringskanaler

Publikationsforum-klassificeringen är ett uppdaterande system. I samband med den kompletterande bedömningen godkänns årligen hundratals tidigare oklassificerade publiceringskanaler till nivå 1. I den kompletterande bedömningen kan också tidigare till nivå 0 förda forum överföras till nivå 1 och på motsvarande sätt nedflyttas från nivå 1, om det i kanalens nivå har skett förändringar eller det finns andra grunder för omplaceringen. Bedömning av nya publiceringskanaler tar minst två månader.

Nivåindelningarna uppdateras vart fjärde år

Utöver kompletteringen är det tidvis nödvändigt att uppdatera klassificeringen. För att trygga klassificeringens förutsägbarhet görs emellertid inga ändringar i nivåerna 2 och 3 i de årliga bedömningarna, utan alla listade publiceringskanalers nivåer omvärderas med fyra års mellanrum. Däremellan kan enskilda korrigeringar göras i nivåerna 2 och 3. Den nästa uppdateringsbedömningen genomförs år 2026 och klassificeringen därefter trä i kraft från början av år 2027.  

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att ta ställning till de bedömda publiceringskanalernas nivåer och att föreslå nya forum för bedömning, se närmare anvisningar under Ändringsförslag.

Tabell 1. Publikationsforumets nivåer och deras genomförande.
Nivå Behandlingsgrund Tidpunkt
0 och 1

Icke-bedömda kanaler eller ändringar av nivån som vetenskapssamfundet föreslagit.
Icke-bedömda kanaler som identifierats ur forskningsorganisationernas datainsamlingar.

Årligen/kontinuerligt
2 och 3

Ändringar av nivån som vetenskapssamfundet föreslagit.
Panelernas syner.

Med fyra års mellanrum