Bedömningar

I Publikationsforumet bedöms inhemska och utländska vetenskapliga publiceringskanaler.

  • I nivå 1 ingår referentgranskade publiceringskanaler som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningresultat, som har en redaktionskommitté bestående av vetenskapsgrenens sakkunniga. Största delen av alla publiceringskanalerna placerar sig på basnivån, alltså nivå 1.
  • Till nivåerna 2 och 3 har lyfts en begränsad grupp vetenskapliga tidskrifter, konferenser och bokförläggare, som sakkunnigpanelerna anser de mest högklassiga och genomslagskraftiga. Dessa är mestadels internationella publiceringskanaler, men inom humanvetenskaper har till nivå 2 godkänts också finsk- och svenskspråkiga forum.
  • De granskade publiceringskanalerna, som till någon del inte fyller kriterierna för nivå 1, betecknas med klass 0.

De bedömda publiceringskanalerna, alltså Publikationsforum-klassificeringen som är i kraft, hittas i JUFO-portalen.

Klassificeringen kompletteras kontinuerligt med nya publiceringskanaler

Publikationsforum-klassificeringen är ett uppdaterande system. I samband med den kompletterande bedömningen godkänns årligen hundratals tidigare oklassificerade publiceringskanaler till nivå 1. I den kompletterande bedömningen kan också tidigare till klass 0 förda forum överföras till nivå 1 och på motsvarande sätt nedflyttas från nivå 1, om det i kanalens nivå har skett förändringar eller det finns andra grunder för omplaceringen. Från och med år 2016 sker kompletterande bedömning fortlöpande, vilket påskyndar behandlingen av nya publiceringskanaler.

Nivåindelningarna uppdateras vart fjärde år

Utöver kompletteringen är det tidvis nödvändigt att uppdatera klassificeringen. För att trygga klassificeringens förutsägbarhet görs emellertid inga ändringar i nivåerna 2 och 3 i de årliga bedömningarna, utan alla listade publiceringskanalers nivåer omvärderas med fyra års mellanrum. Den första dylika uppdateringsbedömningen genomfördes i slutet av år 2014 och klassificeringen därefter trädde i kraft från början av år 2015. Den andra uppdateringsbedömningen genomfördes år 2018 och klassificeringen trädde i kraft från början av år 2019. Under åren 2019-2021 kan enskilda korrigeringar göras i nivåerna 2 och 3.

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att ta ställning till de bedömda publiceringskanalernas nivåer och att föreslå nya forum för bedömning, se närmare anvisningar under Ändringsförslag.

Tabell 1. Publikationsforumets bedömningstyper och deras genomförande.
Bedömningstyp Nivå Behandlingsgrund Tidpunkt
Kompletterande bedömning 0 och 1

Icke-bedömda kanaler eller ändringar av nivån som vetenskapssamfundet föreslagit.
Icke-bedömda kanaler som identifierats ur forskningsorganisationernas datainsamlingar.

Årligen/kontinuerligt
Uppdateringsbedömning 2 och 3

Ändringar av nivån som vetenskapssamfundet föreslagit.
Panelernas syner.

Med fyra års mellanrum