Bestämning av publikationers nivå

Nivån för en enskild artikel eller bok bestäms utgående från den publikationstyp som publikationen getts i undervisnings- och kulturministeriets (UKM) datainsamling, samt publikationsserien, konferensen eller bokförläggaren som använts som publiceringskanal. I finansieringsmodellen för universiteten viktas endast de kollegialt granskade vetenskapliga tidskrifts-, konferens- och samlingsverksartiklarna samt böcker med koefficienten i enlighet med Publikationsforumsnivån. Dessa motsvaras av de i UKM:s publikationsdatainsamling definierade publikationstyperna A1-A4 samt C1-C2.

  • De kollegialt granskade tidskrifts- och samlingsverksartiklarnas (A1-A3) samt böckernas (C1-C2) Publikationsforumsklass bestäms i första hand utgående från tidskriftens/seriens nivåklass.
  • En bokförläggares nivå används för bestämmandet av böckers och samlingsverksartiklars Publikationsforumsklass, ifall de inte har publicerats i en publikationsserie eller publikationsserien inte har klassificerats.
  • Nivån på de främst inom datavetenskap och teknik typiska kollegialt granskade konferensartiklarna (A4) bestäms i första hand utgående från nivån av den med evenemangets etablerade namn förtecknade konferensen. Om konferensen inte har klassificerats skilt, bestäms nivån utgående från publikationsserien som fungerar som publiceringskanalen – eller om serien inte har klassificerats, utgående från bokförläggaren. Behandlingsprinciperna för konferenser ändrades i juni 2016, läs mer här (på finska).

När en artikels eller boks nivå bestäms används Publikationsforumsnivån som gällt under publikationens utgivningsår. Publikationer som rapporteras till publikationstyperna A1-A4 och C1-C2 bör ha ISSN- eller ISBN-nummer.

 

Publikationernas viktning i universitetens finansieringsmodell

Från och med år 2017 viktas publikationer i finansieringsmodellen för universiteten i enlighet med publikationstyp och Publikationsforumsnivå med följande koefficienter:

Uppdaterad 12.6.2017