Bestämning av publikationers nivå

Senast uppdaterad 13.2.2024

Nivån för en enskild artikel eller bok bestäms utgående från den publikationstyp som publikationen getts i undervisnings- och kulturministeriets (UKM) datainsamling, samt publikationsserien, konferensen eller bokförläggaren som använts som publiceringskanal. Vid bestämningen av artikelns eller bokens nivå används den JUFO-nivå som gällt under publikationens utgivningsår.

I finansieringsmodellen för universiteten viktas endast de referentgranskade vetenskapliga tidskrifts-, konferens- och samlingsverksartiklarna, monografierna samt redigeringsarbetet av vetenskapliga verk med koefficienten i enlighet med Publikationsforumsnivån. Dessa motsvaras av de i UKM:s publikationsdatainsamling definierade publikationstyperna A1-A4 samt C1-C2.

  • A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift
  • A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift
  • A3 Del av bok eller annat samlingsverk
  • A4 Artikel i en konferenspublikation
  • C1 Separat utgivet vetenskapligt verk
  • C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift

Publikationer som rapporteras under publikationstyperna A1-A4 och C1-C2 ska ha ett ISSN- eller ISBN-nummer, utifrån vilka publiceringskanalen identifieras automatiskt i publikationsdatatjänsten VIRTA.

De referentgranskade tidskrifts- och samlingsverksartiklarnas (A1-A3) samt böckernas (C1-C2) Publikationsforumsklass bestäms i första hand utifrån ISSN-nummer, som kopplar publikationen med tidskriftens/seriens nivåklass.

En bokförläggares nivå, som identifieras utifrån ISBN-nummer, används för bestämmandet av böckers och samlingsverksartiklars Publikationsforumsklass, ifall de inte har publicerats i en publikationsserie eller publikationsserien inte har klassificerats. Det finns ett undantag som gäller för publikationstyp C1 kopplade till bokförläggarna Routledge och Palgrave Macmillan (på engelska), som sedan början av 2024 har klassificerats på en annan nivå hos förläggarna.

Nivån på konferensartiklarna (A4) bestäms i första hand utifrån nivån av den med evenemangets etablerade namn förtecknade konferensen, om konferensen har klassificerats skilt. I de flesta fallen bestäms nivån utifrån publikationsserien som fungerar som publiceringskanalen – eller om serien inte har klassificerats, utifrån bokförläggaren.

Publikationernas viktning i universitetens finansieringsmodell

Åren 2017-2024 viktas publikationerna i finansieringsmodellen för universiteten enligt publikationstyp. Dessutom får referentgranskade publikationer (UKM:s publikationstyper A och C) en viktkoefficient enligt kanalens Publikationsforumsnivå, såsom visas i Tabell 1. Viktkoefficienterna för andra än referentgranskade publikationer (UKM:s publikationstyper B, D och E) visas i Tabell 2.

Åren 2021-2024 viktas öppet tillgängliga referentgranskade publikationer (A och C) dessutom med koefficienten 1,2. Då får till exempel en A1 artikel i en kanal på nivå 3 viktkoefficienten 4,8.

Tabell 1. A- och C-publikationers viktkoefficienter bestäms enligt publikationstyp och JUFO-nivåklass.
Publikationstyp Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift 0,1 1 3 4
A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift 0,1 1 3 4
A3 Del av bok eller annat samlingsverk 0,1 1 3 4
A4 Artikel i en konferenspublikation 0,1 1 3 4
C1 Separat utgivet vetenskapligt verk 0,4 4 12 16
C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift 0,1 1 3 4
Tabell 2. B-, D- och E-publikationers viktkoefficienter bestäms enligt publikationstyp.
Publikationstyp Viktkoefficient
B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift 0,1
B2 Del av bok eller annat samlingsverk 0,1
B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation 0,1
D1 Artikel i en facktidskrift 0,1
D2 Artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (inkl. inledningsartikel som skrivits av redaktören) 0,1
D3 Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation 0,1
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning 0,1
D5 Yrkesinriktad bok 0,4
D6 Redigerat yrkesinriktat verk 0,1
E1 Populärartikel, tidningsartikel 0,1
E2 Populärmonografi 0,4
E3 Redigerat populärverk 0,1