Bestämning av publikationers nivå

Senast uppdaterad 13.1.2023

Nivån för en enskild artikel eller bok bestäms utgående från den publikationstyp som publikationen getts i undervisnings- och kulturministeriets (UKM) datainsamling, samt publikationsserien, konferensen eller bokförläggaren som använts som publiceringskanal. Vid bestämningen av artikelns eller bokens nivå används den JUFO-nivå som gällt under publikationens utgivningsår.

I finansieringsmodellen för universiteten viktas endast de referentgranskade vetenskapliga tidskrifts-, konferens- och samlingsverksartiklarna, monografierna samt redigeringsarbetet av vetenskapliga verk med koefficienten i enlighet med Publikationsforumsnivån. Dessa motsvaras av de i UKM:s publikationsdatainsamling definierade publikationstyperna A1-A4 samt C1-C2.

  • A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift
  • A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift
  • A3 Del av bok eller annat samlingsverk
  • A4 Artikel i en konferenspublikation
  • C1 Separat utgivet vetenskapligt verk
  • C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift

Publikationer som rapporteras under publikationstyperna A1-A4 och C1-C2 ska ha ett ISSN- eller ISBN-nummer, utifrån vilka publiceringskanalen identifieras automatiskt i publikationsdatatjänsten VIRTA.

De referentgranskade tidskrifts- och samlingsverksartiklarnas (A1-A3) samt böckernas (C1-C2) Publikationsforumsklass bestäms i första hand utifrån ISSN-nummer, som kopplar publikationen med tidskriftens/seriens nivåklass.

En bokförläggares nivå, som identifieras utifrån ISBN-nummer, används för bestämmandet av böckers och samlingsverksartiklars Publikationsforumsklass, ifall de inte har publicerats i en publikationsserie eller publikationsserien inte har klassificerats.

Nivån på konferensartiklarna (A4) bestäms i första hand utifrån nivån av den med evenemangets etablerade namn förtecknade konferensen, om konferensen har klassificerats skilt. I de flesta fallen bestäms nivån utifrån publikationsserien som fungerar som publiceringskanalen – eller om serien inte har klassificerats, utifrån bokförläggaren.

Publikationernas viktning i universitetens finansieringsmodell

Åren 2017-2024 viktas publikationerna i finansieringsmodellen för universiteten enligt publikationstyp. Dessutom får referentgranskade publikationer (UKM:s publikationstyper A och C) en viktkoefficient enligt kanalens Publikationsforumsnivå, såsom visas i Tabell 1. Viktkoefficienterna för andra än referentgranskade publikationer (UKM:s publikationstyper B, D och E) visas i Tabell 2.

Åren 2021-2024 viktas öppet tillgängliga referentgranskade publikationer (A och C) dessutom med koefficienten 1,2. Då får till exempel en A1 artikel i en kanal på nivå 3 viktkoefficienten 4,8.

Tabell 1. A- och C-publikationers viktkoefficienter bestäms enligt publikationstyp och JUFO-nivåklass.
Publikationstyp Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift 0,1 1 3 4
A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift 0,1 1 3 4
A3 Del av bok eller annat samlingsverk 0,1 1 3 4
A4 Artikel i en konferenspublikation 0,1 1 3 4
C1 Separat utgivet vetenskapligt verk 0,4 4 12 16
C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift 0,1 1 3 4
Tabell 2. B-, D- och E-publikationers viktkoefficienter bestäms enligt publikationstyp.
Publikationstyp Viktkoefficient
B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift 0,1
B2 Del av bok eller annat samlingsverk 0,1
B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation 0,1
D1 Artikel i en facktidskrift 0,1
D2 Artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (inkl. inledningsartikel som skrivits av redaktören) 0,1
D3 Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation 0,1
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning 0,1
D5 Yrkesinriktad bok 0,4
D6 Redigerat yrkesinriktat verk 0,1
E1 Populärartikel, tidningsartikel 0,1
E2 Populärmonografi 0,4
E3 Redigerat populärverk 0,1