Publikationsforum

Senast uppdaterad 21.11.2022

Publikationsforumet (JUFO) är ett klassificeringssystem som stöder den vetenskapliga publikationsverksamhetens kvalitetsbedömning. För att beakta publikationskulturer som är utmärkande för olika vetenskapsområden, innefattar klassificeringen såväl tidskrifter, bokserier, konferenser som bokförläggare. I klassificeringen indelas alla vetenskapsområdens centrala utländska och inhemska publiceringskanaler i följande nivåer:

1 = basnivån
2 = ledande nivån
3 = högsta nivån
0 = kanaler som (ännu) inte uppfyller nivåns 1 kriterier.

Bedömningen sköts av 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler med omkring 300 finländska eller i Finland arbetande vetenskapsidkare.

Publikationsforumet verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). För verksamhetens utveckling svarar en styrgrupp, vars medlemmar är representanter för vetenskapssamfundet och centrala organisationer inom vetenskapsförvaltningen.

Meningen med Publikationsforumet

Publikationsforum-klassificeringen har uppstått från behovet att bedöma forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet såväl kvalitativt som kvantitativt. Klassificeringen lämpar sig för granskning av forskningsorganisationers, forskningsområdens eller hela landets utgivning av publikationer på makronivå. Publikationsforumets fördel är dess omfattning: i klassificeringen kan de olika vetenskapsområdenas särdrag i publikationspraxis tas i beaktande, till skillnad från till exempel citeringsanalys som baserar på material i internationella databaser. Dessutom kan vetenskapssamfundet delta och påverka utvecklingen av klassificeringen.

Från och med år 2015 har klassificeringen använts som kvalitetsindikator för vetenskapliga publikationer utgivna av universiteten i finansieringsmodellen för universiteten som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt (UKM:s förordning). Sammanlagt 14 procent av universitetens basfinansiering delas ut på basis av vetenskapliga och övriga publikationer.

Klassificeringen förmedlar information om de vetenskapliga publiceringskanalernas genomslagskraft och uppskattning inom vetenskapssamfundet. Målet är att uppmuntra finländska forskare att publicera sina forskningsresultat i högklassiga inhemska och utländska forum. Eftersom nivåklassen som publiceringskanalen fått återspeglar de utkomna artiklarnas genomsnittliga nivå, är det ändamålsenligt att enbart använda klassificeringen för bedömning av stora publikationsmängder. Klassificeringen lämpar sig alltså inte för bedömning av en enskild forskares meriter, och den kan inte ersätta en bedömning utförd av sakkunniga inom ett vetenskapsområde till exempel vid rekryteringsevenemang.