Publikationsforum

Publikationsforumet (JUFO) är ett klassificeringssystem som stöder den vetenskapliga publikationsverksamhetens kvalitetsbedömning. För att beakta publikationskulturer som är utmärkande för olika vetenskapsområden, innefattar klassificeringen såväl tidskrifter, bokserier, konferenser som bokförläggare. I klassificeringen indelas alla vetenskapsområdens centrala utländska och inhemska publiceringskanaler i tre nivåer:

1 = basnivån
2 = ledande nivån
3 = högsta nivån.

Bedömningen sköts av 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler med omkring 250 finländska eller i Finland arbetande vetenskapsidkare.

Publikationsforumet verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). För verksamhetens utveckling svarar en ledningsgrupp, vars medlemmar är representanter för vetenskapssamfundet och centrala organisationer inom vetenskapsförvaltningen.
 

Meningen med Publikationsforumet
 

  • Publikationsforum-klassificeringen har uppstått från behovet att bedöma forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet såväl kvalitativt som kvantitativt. Klassificeringen lämpar sig för granskning av forskningsorganisationers, forskningsområdens eller hela landets utgivning av publikationer på makronivå. Publikationsforumets fördel är dess omfattning: i klassificeringen kan de olika vetenskapsområdenas särdrag i publikationspraxis tas i beaktande, till skillnad från t.ex. citeringsanalys som baserar på material i internationella databaser. Dessutom kan vetenskapssamfundet delta och påverka utvecklingen av klassificeringen.
     
  • Från och med 2015 används klassificeringen som kvalitetsindikator för vetenskapliga publikationer utgivna av universiteten i finansieringsmodellen för universiteten som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt (UKM:s förordning). Sammanlagt 13 procent av universitetens basfinansiering delas ut på basis av vetenskapliga och övriga publikationer.
     
  • Klassificeringen förmedlar information om de vetenskapliga publiceringskanalernas genomslagskraft och uppskattning inom vetenskapssamfundet. Målet är att uppmuntra finländska forskare att publicera sina forskningsresultat i högklassiga inhemska och utländska forum. Eftersom nivåklassen som publiceringskanalen fått återspeglar de utkomna artiklarnas genomsnittliga nivå, är det ändamålsenligt att enbart använda klassificeringen för bedömning av stora publikationsmängder. Klassificeringen lämpar sig alltså inte för bedömning av en enskild forskares meriter, och den kan inte ersätta en bedömning utförd av sakkunniga inom ett vetenskapsområde t.ex. vid rekryteringsevenemang.

 

Uppdaterad 19.2.2019