Bestämning av publiceringskanal

Senast uppdaterad 18.2.2021

Ifall det är fråga om en referentgranskad artikel eller ett enskilt verk, förutsätter bestämningen av Publikationsforum-klassen identifiering av rätt publiceringskanal. Valet av kanalen beror på publikationstypen.

  • Tidskriftens eller seriens nivå bestämmer i första hand nivån för tidskrifts- och samlingsverksartiklarna samt de enskilda verken (A1, A2, A3 och C1). Tidskriftens eller seriens nivå bestämmer också konferensartiklarnas (A4) nivå, ifall konferensen inte har klassificerats skilt. Tidskrifterna och serierna är elektroniska och tryckta tidskrifter, proceedings-serier och årsböcker samt bokserier, som har ISSN-nummer. Publikationsserierna lagras i Publikationsforumets databas enligt den titel som finns i den internationella ISSN-centralens register.
  • Konferensens nivå bestämmer i första hand nivån för konferensartiklarna (A4). Konferenser bedöms skilt endast ifall deras nivå enligt panelens uppfattning avviker från nivån som serien eller förläggaren som fungerar som publiceringskanal har fått. Sådana konferenser lagras i Publikationsforumets databas enligt evenemangets etablerade namn. Dessutom införs deras vedertagna kortform. OBS! Behandlingsprinciperna för konferenser ändrades i juni 2016, läs mer här (på finska).
  • Bokförläggarens nivå används för bestämning av samlingsverksartiklars, konferensartiklars och enskilda verks Publikationsforum-klass endast ifall publikationsserien eller konferensen inte har klassificerats, eller publikationen inte utkommer som en del av en publikationsserie. Med vissa undantag är huvudregeln att inhemska förläggares bokserier klassificeras i Publikationsforum, utländska förläggares bokserier klassificeras inte. Bokförläggarna lagras i Publikationsforumets databas enligt det namn som finns i International ISBN Agency-registret eller det etablerade namnet.
Tabell 1. Identifiering av publiceringskanal för olika publikationstyper.
Publikationstyp Serier (ISSN) Förläggare (ISBN) Konferenser 
(namn)
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift 1.    
A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift 1.    
A3 Del av bok eller annat samlingsverk 1. 2.  
A4 Artikel i en konferenspublikation 2. 3. 1.
C1 Separat utgivet vetenskapligt verk 1. 2.  
C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift 2. 3. 1.

Identifiering av publiceringskanalen i publikationsdatainsamlingen

Varje tidskrift/serie, konferens eller bokförläggare som har klassificerats i Publikationsforumet har en egen unik identifikationskod (JufoID), med vilken publikationen förbinds med den publiceringskanal som bestämmer dess nivå i publikationsdatatjänsten VIRTA. Om publikationen har både ISSN-nummer och ISBN-nummer är det önskvärt att båda numren meddelas till publikationsdatainsamlingen. Publiceringskanalens uppgifter kan granskas i JUFO-portalen.

  • Tidskriftsartiklar (A1 och A2). Tidskriftens/seriens nivå granskas utgående från publikationens ISSN-nummer. Kanalen kan också sökas enligt namn, men då måste det från tidskriftens/seriens uppgifter säkras att det är fråga om just avsedd tidskrift/serie och inte en annan kanal, som har samma eller liknande namn.
  • Konferensartiklar (A4). Konferensens nivå granskas i första hand utgående från konferensens etablerade namn. Med etablerat namn avses konferensens vedertagna namn som typiskt återkommer i moderpublikationens namn, som inte ändras såsom årtal, ordningsnummer, plats för evenemang och tidpunkt, som ofta nämns i samband med namnet. Om etablerat namn inte hittas i publiceringskanaldatabasen, bestäms nivån utgående från publikationsseriens ISSN-nummer. Om ISSN-nummer inte hittas, bestäms nivån utgående från ISBN-nummer och förläggarens namn. OBS! Konferenser som har en egen publikationsserie försedd med ISSN-nummer, inskrivs i Publikationsforumets databas med seriens namn.
  • Samlingsverksartiklar (A3) och enskilda verk (C1). Ett samlingsverks eller enskilt verks Publikationsforumsnivå granskas alltid i första hand utgående från publikationens ISSN-nummer. Det är värt att uppmärksamma att bokserien inte nödvändigtvis ännu har bedömts i Publikationsforumet. Om publikationen inte har utkommit i en bokserie försedd med ISSN-nummer (dvs. det finns inget ISSN-nummer), granskas nivån utgående från utgivaren. Om det i publikationen nämns både moderbolag och namn på utgivaren direkt underställt det (imprint), bestäms nivån utgående från imprintens namn (t.ex. Academic Press är Elseviers imprint). Förläggaren kan också sökas utgående från bokens ISBN-prefix (numrets tre första tecken, t.ex. 978-951-222). Om ISBN-numret inte hittas i databasen eller samma ISBN-prefix förekommer vid flera bokförläggare, bestäms avsedd kanal utgående från bokförläggarens namn.