Luokitteluperusteet

Vain tieteelliset julkaisukanavat voivat saada Julkaisufoorumi-luokan (tasot 1, 2 ja 3). Tieteellisellä julkaisukanavalla tarkoitetaan kirjakustantajia, konferensseja sekä painettuja ja elektronisia julkaisusarjoja, jotka ovat erikoistuneet tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen. Niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta, ja ne noudattavat vertaisarviointikäytäntöä. Tieteellinen julkaisukanava voi sisältää myös vertaisarvioimattomia julkaisuja, kuten kommentteja, katsauksia ja käsikirjoja. Julkaisukanavia kuitenkin arvioidaan yksinomaan tieteellisen vaikuttamisen, ei yhteiskunnallisen vaikuttamisen, foorumeina. Avoimesti saatavia eli open access -lehtiä arvioidaan samoilla kriteereillä kuin muitakin julkaisusarjoja.

Sarjajulkaisut ja konferenssit on jaettu tieteenalan perusteella paneelien kesken siten, että vastuu kunkin julkaisukanavan arvioinnista kuuluu ainoastaan yhdelle paneelille. Tästä säännöstä poikkeuksen muodostaa pieni joukko monitieteisiä lehtiä (esim. Nature, Science ja PNAS). Nämä monitieteiset julkaisusarjat sekä useimmat kirjakustantajat on sijoitettu yhteispaneeliin eli paneeliin 24.

Julkaisukanavia arvioidessaan paneelit ottavat huomioon edustamilleen tutkimusaloille tyypilliset julkaisukäytännöt, tiedeyhteisössä vallitsevat arvostukset sekä tutkimusalojen tasapuolisen edustuksen korkeammissa tasoluokissa. Tasoluokille 2 ja 3 on asetettu paneelikohtaiset kiintiöt. Arviointityön tukena panelisteilla on käytössään useita erilaisia vaikuttavuusindikaattoreita ja indeksointitietoja sekä Norjan ja Tanskan vastaavien järjestelmien tasoluokat. Lisäksi panelisteja ohjeistetaan konsultoimaan taustayhteisöjään etenkin päivitysarvioinnin yhteydessä.

Tasoluokkien kriteerit

Taso 1

Tasolle 1 voidaan hyväksyä ne suomalaisen tutkimuksen näkökulmasta keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset sarjat, konferenssit sekä kirjakustantajat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän:

 • julkaisukanava on erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen
 • julkaisukanavalla on asiantuntijoista koostuva toimituskunta
 • tieteelliset artikkelit tai kirjat käyvät läpi koko käsikirjoitukseen kohdistuvan vertaisarvioinnin
 • julkaisukanavalla tulee olla rekisteröity ISSN- tai ISBN-tunnus

Tasolle 1 ei kuitenkaan hyväksytä pääsääntöisesti sellaisia tieteellisen julkaisukanavan määritelmän täyttäviä julkaisukanavia

 • joissa yli puolet (1/2) julkaisujen tekijöistä tai toimituskunnasta edustaa samaa tutkimusorganisaatiota, joka on myös julkaisujen kustantaja (esim. yliopistojen ja tutkimuslaitosten omat julkaisusarjat ja väitöskirjasarjat)
 • joiden tieteellinen taso tai relevanssi on kyseenalainen

Paneelien ei tarvitse hyväksyä tasolle 1 tieteellisen julkaisukanavan kriteerit muodollisesti täyttäviä kanavia, joiden tieteellinen taso tai relevanssi on kyseenalainen. Tällä perusteella voidaan jättää luokkaan 0 esimerkiksi toimintaperiaatteiltaan kyseenalaiset lehdet (ns. saalistajalehdet) tai muut kanavat, jotka julkaisevat tieteellisiä kirjoituksia maksusta ilman asianmukaista laadunarviointia.

Arvioitavaksi ei pääsääntöisesti oteta julkaisukanavia, joiden perustamisesta on kulunut alle vuosi, tai jos kanavassa ei ole ilmestynyt useampia numeroita tai julkaisuja, joiden perusteella sisältöä voi arvioida.

Tason 2 kansainväliset julkaisukanavat

Tasolle 2 voidaan luokitella eri tieteenalojen johtavia tieteellisiä julkaisukanavia, joissa tutkijat eri maista julkaisevat parhainta tutkimustaan. Pääsääntöisesti nämä ovat kansainvälisiä tieteellisiä julkaisukanavia, joiden toimitus-, kirjoittaja- ja lukijakunta edustavat eri kansallisuuksia.

Kaikkia kriteerit täyttäviä julkaisukanavia ei välttämättä luokitella tasolle 2, vaan paneelien täytyy valita oman tason 2 kiintiönsä puitteissa (selitetty alempana) ne julkaisukanavat, joihin tasokkaimmat julkaisut valikoituvat laajan kilpailun ja vaativan vertaisarvioinnin seurauksena. Koska paneelit ovat laaja-alaisia, on niiden mahdollisuuksien mukaan huolehdittava eri tutkimusalojen julkaisukanavien edustuksesta tasolla 2.  Yksinomaan katsausartikkeleita julkaisevien lehtien osuus ei saa muodostua liian suureksi.

Tason 2 suomen- ja ruotsinkieliset julkaisukanavat

Ihmistieteissä (paneelit 14, 16–23) voidaan tasolle 2 luokitella myös alansa johtavia suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia. Näiden tulee olla julkaisukanavia, jotka kattavat oman tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti, ja joissa julkaisemista pidetään yhtä tärkeänä meriittinä kuin julkaisemista tasolle 2 luokitelluissa vieraskielisissä julkaisukanavissa.

Kotimaisten julkaisukanavien tieteellistä vaikuttavuutta ei voida mitata viittaustietojen puuttuessa, mutta tason 2 julkaisukanavien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 • tieteellisten kirjoitusten laadunarvioinnin on oltava parhaiden käytäntöjen mukaista
 • julkaisusarjojen oltava oman tieteenalansa, ja kirjakustantajien päätieteenalan, tutkimusta laaja-alaisimmin kattavia koko alan kansallisen tiedeyhteisön käyttämiä julkaisukanavia
 • tutkimuskysymykset kontekstualisoituvat vahvasti suomalaisen yhteiskunnan tai suomen- ja ruotsinkielisen kulttuurin piiriin

Kaikkia nämä kriteerit täyttäviä julkaisukanavia ei luokitella tasolle 2, vaan ehdokkaista valitaan korkeatasoisimmat ja laaja-alaisimmat suomen- ja ruotsinkieliset julkaisukanavat niiltä aloilta, joilla on perusteltua tuottaa ja julkaista uutta tieteellistä tietoa kotimaisilla kielillä. Lopullinen valinta tehdään ihmistieteiden paneelien puheenjohtajien yhteisellä päätöksellä.

Taso 3

Tasolle 3 voidaan luokitella eri alojen korkeatasoisimmat tieteelliset julkaisukanavat:

 • joiden tutkimus edustaa alansa korkeinta tasoa ja sen (esim. viittausindikaattoreilla mitattu) vaikuttavuus on erittäin suuri
 • jotka kattavat omaa tieteenalaansa laajasti, eivätkä rajoitu kapean erikoistematiikan käsittelyyn
 • joiden kirjoittaja- ja lukijakunta on kansainvälistä ja toimituskunnissa toimivat alan johtavat tutkijat
 • joissa julkaisemista arvostetaan alan kansainvälisessä tutkijayhteisössä erittäin korkealle

Paneelien puheenjohtajat vahvistavat julkaisusarjojen luokittelun tasolle 3 yhteisellä päätöksellä.

Taso 0

Tasolle 0 sijoitetaan ne julkaisukanavat, jotka eivät täytä jotakin tason 1 kriteereistä. Tasomerkintä 0 ei anna julkaisukanavalle mitään erityistä statusta, vaan se on luokituksen näkökulmasta samanarvoinen kuin Julkaisufoorumiin kuulumaton julkaisukanava. Lue lisää Usein kysyttyä -osiosta.

Tasoluokkien 2 ja 3 kiintiöt sarjoille

Paneelikohtaiset kiintiöt määrittävät kuinka suuren määrän sarjajulkaisuja kukin paneeli voi sijoittaa tasoluokkiin 2 ja 3. Kiintiöiden laskentaperusteena on vuodesta 2015 eteenpäin foorumien julkaisuvolyymi. Niinpä julkaisukanavien lukumäärä tasoilla 2 ja 3 vaihtelee paneeleittain.

Julkaisuvolyymi tarkoittaa tässä yhteydessä sarja- tai konferenssijulkaisussa ilmestyneiden kotimaisten ja ulkomaisten tieteellisten artikkeleiden yhteenlaskettua kolmen vuoden keskiarvoa. Volyymipohjaisiin kiintiöihin siirryttiin sen vuoksi, että joillakin luonnon- ja lääketieteiden aloilla johtavat julkaisukanavat ovat runsaan tarjonnan seurauksena kasvaneet hyvin suuriksi. Viidenneksessä nimekkeistä saattaa ilmestyä yli puolet kyseisellä tieteenalalla tuotetuista artikkeleista. Esimerkiksi humanistisissa tieteissä peruslehtien ja parhaiden lehtien välillä vastaavia kokoeroja ei esiinny, joten artikkelitason tarkastelussa vanha kiintiöintitapa johti epätasaiseen lopputulokseen eri tieteenalojen kesken.

 • Tasolle 2 luokiteltujen sarjojen yhteenlaskettu julkaisuvolyymi voi olla enintään 20 prosenttia ko. paneelille kuuluvien kaikkien sarjojen yhteenlasketusta julkaisuvolyymista (tasot 1-3 yhteensä).
 • Tasolle 3 luokiteltujen sarjojen yhteenlaskettu julkaisuvolyymi voi olla enintään 25 prosenttia ko. paneelille kuuluvien tason 2 sarjojen yhteenlasketusta julkaisuvolyymista.

Kirjakustantajien luokittelu

Kirjakustantajalista on kaikille paneeleille yhteinen. Valinnat tasoille 2 ja 3 tehdään paneelien puheenjohtajien yhteisellä päätöksellä. Tasolle 2 voidaan luokitella noin 10 prosenttia kaikista kustantajista ja tasolle 3 noin 10 prosenttia tasoluokkaan 2 hyväksytyistä kustantajista.  Kiintiöt määräytyvät siis kustantajien lukumäärän eivätkä niiden tuottaman julkaisumäärän perusteella.