Styrgrupp

Publikationsforumets styrgrupp beslutar om riktlinjerna beträffande Publikationsforum-klassificeringens upprätthållning, utveckling och bedömningskriterier, informerar sina bakgrundssamfund om klassificeringen samt väljer de nya medlemmarna till bedömningspanelerna när föregående panelers mandatperiod utgått.

Till styrgruppen hör sakkunniga från vetenskapsområdena samt representanter från Nationalbiblioteket, undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Finlands Akademi, Rådet för Finlands Universitetsbibliotek, CSC – IT-centret för vetenskap, Finlands universitet UNIFI rf och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). För förberedelse- och samordningsarbete angående styrgruppens verksamhet svarar Publikationsforumets sekretariat.

VSD:s styrelse tillsätter styrgruppen. Styrgruppens mandatperiod är fyrårig.

Styrgruppen 2020–2023

Ordförande:
Direktör Ulla-Maija Forsberg (Institutet för de inhemska språken / Vetenskapliga samfundens delegation)

Sakkunniga:
Prorektor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet / Finlands universitet UNIFI rf)
Professor Paula Eerola (Helsingfors universitet / naturvetenskaper)
Professor Heikki Hiilamo (Helsingfors universitet / samhällsvetenskaper)
Director of Services Kristiina Hormia-Poutanen (Nationalbiblioteket)
Professor Helmi Järviluoma (Östra Finlands universitet / humanistiska vetenskaper)
Undervisningsråd Matti Kajaste (Undervisnings- och kulturministeriet)
Professor Satu Lahti (Åbo universitet / medicinska vetenskaper och vårdvetenskaper)
Bibliotekschef Riitta Lähdemäki (FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk)
Överdirektör Riitta Maijala (Finlands Akademi)
Professor emeritus Risto Nieminen (Aalto universitet / teknik)
Development Manager Hanna-Mari Puuska (CSC – IT Centre for Science)

Sekretariat:
Planeringschef Janne Pölönen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Planerare Elina Pylvänäinen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Development manager Eeva Nyrövaara (Finlands universitet UNIFI rf)