JUFO-portalens användning

Senast uppdaterad 4.6.2024

JUFO-portalen är en tjänst ämnad för forskare och andra som jobbar med vetenskap, i vilken du kan söka information om vetenskapliga serier, konferenser och förläggare. Portalen innehåller även professionella och populära tidskrifter som används av forskare verksamma i Finland. Besök portalen på https://jfp.csc.fi/jufoportalen.

Genom portalen är det också möjligt att föreslå nya publiceringskanaler för utvärdering och föreslå en ändring av publiceringskanalers nivåbetyg eller bibliografisk information. Det är möjligt att söka i innehållet utan att logga in, men att ge förslag på tillägg och ändringar kräver inloggning. Inloggning finns i menyn uppe till höger på portalen, genom vilken du även kan registrera dig som användare av portalen.

Publikationsforumet (JUFO) är ett klassificeringssystem för vetenskapliga tidskrifter, bokserier, konferenser som bokförläggare som stöder den vetenskapliga publikationsverksamhetens kvalitetsbedömning. Du kan läsa mer om Publikationsforumet på dess hemsida.

Innehållet:

 1. Inloggning i JUFO-portalen
 2. Sökning av publiceringskanaler
 3. Publiceringskanalernas uppgifter
 4. Ändringsförslag

1. Inloggning i JUFO-portalen

Inloggning i JUFO-portalen sker via Eduuni. Att logga in för första gången kräver att ett Eduuni-ID skapas, såvida inte användaren redan har ett.

 1. Klicka på "Logga in" i övre högra hörnet av portalen. Du kommer att omdirigeras till Eduunis inloggningssida. Om du är en ny Eduuni-användare, registrera ett Eduuni-ID genom att klicka på "Rekisteröidy tästä"-knappen. Mer information om registreringen finns på Eduunis webbplats (på engelska). Om du redan är en Eduuni-användare, välj din organisation från listan. Listan inkluderar endast organisationer som använder Haka-inloggning, så om du arbetar i en organisation som inte använder Haka, välj en annan inloggningsmetod, till exempel ORCID.
 2. Följ instruktionerna för vald inloggningsmetod. För Haka-organisationernas del sker inloggning med Haka-lösen.

2. Sökning av publiceringskanaler

2.1. Fritextsökning

Du kan söka publiceringskanaler på namn och namnets olika versioner, dvs. varianttitlar, samt på publiceringskanalens unika identifikationskod, alltså JufoID. Serier kan även sökas på ISSN-nummer, bokförläggare på ISBN-nummer och konferenser på basis av förkortning. 

Fritextsökning stöder frassökning och användning av en asterisk.

I frassökningen skrivs de önskade sökorden i önskad ordning inom citattecken. I sökresultaten visas endast de träffar där orden visas exakt i samma form och ordning som de är skrivna inom citattecken.

Om bara någon del av ordet vill användas för att göra en sökning kan detta göras med en asterisk *. I det här fallet visar sökresultaten alla olika former av ordet, där den initiala delen före asterisken förblir samma, men resten av ordet efter asterisken varierar.

2.2. Begränsning av sökningen

Du kan precisera sökningen på basis av till exempel Publikationsforumsnivån, öppen tillgång, målgrupp, disciplin eller Publikationsforumets bedömningspanel.

Publikationsforumsnivåer

Klassificeringen har tre nivåer:

 • 3 = högsta nivå
 • 2 = ledande nivå
 • 1 = basnivå
 • 0 = Granskade publiceringskanaler som till någon del inte fyller kriterierna för nivå 1
 • Inte bedömt = Professionella eller populära serier och vetenskapliga kanaler som ännu inte är bedömda.

Publikationskanaler som hittas genom sökningen, men som inte har nivåbetyg, utvärderas för närvarande för första gången eller är oklassificerade icke-referentgranskade professionella och populära publiceringskanaler. Det är möjligt att kontrollera den mer detaljerade informationen om publiceringskanalen genom att klicka på dess namn.

Öppen tillgång

Avgränsningarna för öppen tillgång är följande:

 • Omedelbart öppna kanaler: Publiceringskanalen är omedelbart öppet tillgänglig. Open access-publicering kan vara kostnadsfri eller så kan en så kallad APC-avgift tas ut. Informationskällorna är Directory of Open Access Journals (DOAJ) (på engelska), Bielefeld University Gold OA-lista, sekretariatets egna manuella kontroller och utgivares tidskriftslistor.
 • Kanaler som tillåter omedelbar parallellpublicering: Publiceringskanalen tillåter parallellpublicering av publicerade eller accepterade versioner utan embargo. Informationskällan är Sherpa Romeo-databasen (på engelska).
 • Publikationskanaler som omfattas av FinELib-avtal: Publiceringskanalen omfattas av FinELib-konsortiets avtal för publicering med öppen tillgång (öppen publicering utan tilläggsavgift eller reducerad författaravgift). Kontrollera detaljerna på FinELib:s webbplats.
 • Alla öppna publiceringskanaler: Publiceringskanalen är antingen omedelbart öppen, tillåter omedelbar parallellpublicering eller omfattas av FinELib-avtalet.

Målgrupp

Det är också möjligt att begränsa sökningen efter målgruppen.

 • Vetenskapliga kanaler: Alla vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter/serier, konferenser och bokförlag) lagras i databasen.
 • Professionella tidskrifter: Alla professionella tidskrifter lagrade i databasen.
 • Populära tidskrifter: Alla populära tidskrifter lagrade i databasen.

Disciplin

Du kan välja om du söker med AND- eller OR-operatorn: Med AND-operatorn begränsas sökresultatet till publiceringskanaler där alla valda discipliner är markerade. Med OR-operatorn inkluderar sökresultatet alla publiceringskanaler för vilka minst en av de valda disciplinerna är markerad för. OR-operatorn används som standard.

Du kan begränsa sökningen enligt UKM-, Web of Science-, Scopus-, ERIH+ eller Norsk NPI-klassificering. En del publiceringskanaler har angetts flera klassificeringar. 

Med UKM-vetenskapsgren avses Statistikcentralens Vetenskapsgrenar 2010 -klassificering som används i UKM:s datainsamlingar (baserar sig på OECD:s FOS-klassifikation). Publikationsforumets personal bestämmer UKM-klass för seriepublikationer och konferenser då de läggs till som nya publiceringskanaler i databasen. WoS-, Scopus-, ERIH+ och NPI-klassificeringar finns för de tidskrifter som är indexerade i databaserna i fråga.

Publikationsforumets bedömningspaneler

Möjliggör begränsning av sökningen utifrån den panel som ansvarar för utvärderingen av publiceringskanalen.

Ansvaret för att utvärdera en enskild tidskrift/serie eller konferens har tilldelats en av de disciplinspecifika panelerna utifrån disciplinen (panelerna 1-23). Panel 24 är gemensam för alla paneler och medlemmar i alla paneler kan delta i bedömningen av de publiceringskanaler som tillhör den. Panel 24 omfattar alla bokförlag och en liten grupp av de mest mångvetenskapliga tidskrifterna, som Nature och Science.

Ytterligare information

Inaktiva kanaler: Inaktiva publiceringskanaler som har avslutat sin verksamhet eller bytt namn, alltså inaktiva publiceringskanaler.

Kommande nivåförändringar: En lista över de kanaler vars nivåer panelerna har föreslagit att ändras från början av följande år.

Flera sökvillkor

I avsnittet Flera sökvillkor kan du begränsa din sökning baserat på publikationstyp, språk, utgivningsland, indexering eller utgivare.

Indexeringsinformation är tillgänglig från följande databaser:

 • Scopus: Scopus (på engelska) är Elseviers referens- och citeringsdatabas.
 • Sherpa Romeo: Sherpa Romeo (på engelska) är en tjänst där det är möjligt att granska registrerade tidskrifters och förläggares policyer för öppen tillgång. Tjänsten upprätthålls av Jisc (Joint Information Systems Committee) som är en icke-vinstdrivande organisation.
 • WoS: Web of Science (på engelska) ägs av Clarivate Analytics och är en tjänst som innehåller referens- och citeringsuppgifter.
 • Bielefeld: Bielefeld University Gold OA listan är det tyska universitetets i Bielefeld lista över omedelbart öppet tillgängliga publiceringskanaler (Gold OA). Datakällor är Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed Central, OpenAPC och Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals (på engelska) är ett i internationellt samarbete utvecklat register, som indexerar referentgranskade open access-tidskrifter. Tjänsten upprätthålls av Infrastructure Services for Open Access C.I.C., som är en icke-vinstdrivande organisation.
 • ERIH Plus: ERIH Plus (på engelska) är en databas koncentrerad på samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper.
 • Journal.fi: Journal.fi (på engelska) är en tjänst för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

2.3. Exporterar resultat som en CSV-fil

Du kan exportera dina sökresultat som en CSV-fil. Innan du exporterar är det möjligt att välja vilken information av publiceringskanalerna du vill ha med i filen.

Som standard innehåller filen följande information om publiceringskanaler:

 • JufoID
 • Namn
 • Förkortning
 • Nivå
 • ISSNL-nummer
 • ISSN1-nummer (tryckt)
 • ISSN2-nummer (online)
 • ISBN-nummer

Det är möjligt att välja bland följande information om den ska inkluderas eller inte.

Extra metadata:

 • Annan titel
 • Titelinformation
 • JufoID för föregående kanal (Continues)
 • JufoID för fortsättare kanal (Continued_by)
 • Webbplats
 • Utgivningsland
 • Landskod
 • Utgivare
 • Publikationsspråk
 • 3-bokstavs språkkod
 • 2-bokstavs språkkod
 • Startår
 • Slutår
 • Vetenskaplig kanal (isScientific)
 • Professionell kanal (isProfessional)
 • Populär kanal (isGeneral)
 • Publikationskanaltyp på finska (Type_fi), svenska (Type_sv) och engelska (Type_en)
 • Utvärderingshistoria

Discipliner: Forskningsområdesklassificering enligt Scopus, Web of Science, norsk NPI-klassificering, ERIH Plus och UKM-klassificering (på finska, svenska och engelska).

Öppen tillgång information: Publikationskanalen är öppen (isOA), tillåter omedelbar parallellpublicering (isSA) eller omfattas av FinELib-avtalet (isFinELib).

Indexering: Förekomsten av publiceringskanalen i olika databaser.

Indikatorer: Nivåbetyg i norsk klassificering och Publikationsvolym.

3. Publiceringskanalernas uppgifter

3.1. Basinformation

Den detaljerade informationen om publiceringskanalen kan visas genom att klicka på kanalens namn. Informationen inkluderar bibliografisk information om publiceringskanalen:

 • JufoID
 • nivå
 • typ av publiceringskanal
 • identifierare (ISSN eller ISBN)
 • utgivare
 • publiceringsland och språk
 • startår
 • avslutningsår (endast inaktiva kanaler)
 • efterföljande titel (endast inaktiva publiceringskanaler vars efterträdare är indexerad i Publikationsforumet)
 • föregående titel (endast om kanalens föregångare är indexerad i Publikationsforumet)

3.2. Öppen tillgång

I avsnittet Öppen tillgång kan man hitta information om kanalens publiceringsmöjligheter med öppen tillgång. Informationen hämtas regelbundet från källdatabaserna, men vi rekommenderar att du kontrollerar informationen direkt från databaserna eller tidskriftswebbplatserna.

 • Öppen tillgång: Informationskällor är Directory of Open Access Journals (DOAJ), Bielefeld University Gold OA listan, manuell granskning och förläggarnas tidskriftslistor.
 • Parallellpublicering (omedelbar): Informationskällan är Sherpa Romeo. Den berättar om tidskriften tillåter omedelbar parallellpublicering av den publicerade eller accepterade versionen av manuskriptet.
 • Licens: Informationskällor är Sherpa Romeo, DOAJ, manuell granskning och förläggarens tidskriftslistor.
 • FinELib-fördelen: Informationen har kontrollerats från förläggarnas tidskriftslistor på FinELib:s sida. En del av listorna är ännu inte i maskinläsbart format. Observera att FinELib-fördelen inkluderar tidskrifter som inte är klassificerade i Publikationsforum, så de syns inte heller i JUFO-portalen.
 • APC-avgift: Berättar om tidskriften tar ut en separat avgift för öppen publicering. Datakällorna är DOAJ och Sherpa Romeo.

3.3. Länkar

 • Publiceringskanalens webbsida: Länken visas om informationen har lagts till publiceringskanalen.
 • Sherpa Romeo: Länken leder till publiceringskanalens information i Sherpa Romeo om den är indexerad där.
 • Plan S Journal checker tool: Med detta verktyg kan man kontrollera om publiceringskanalen uppfyller forskningsfinansiärernas villkor för öppen tillgång.
 • Forskning.fi: Leder till information om de publikationer som är kopplade till publiceringskanalen i forskning.fi.

3.4. Vetenskapsgrenar

Disciplinen enligt UKM-klassificeringen. Publikationsforumets personal bestämmer UKM-klass för seriepublikationer och konferenser då de läggs till som nya publiceringskanaler i databasen. WoS-, Scopus-, ERIH Plus- och norska NPI-klassificeringar finns för de tidskrifter som är indexerade i dessa databaser.

3.5. Bedömning

Information om panelen som ansvarar för bedömning av publiceringskanalen, om kanalen är under bedömning och kanalens bedömningshistoria.

3.6. Indexering

Bielefeld University Gold OA listan

Bielefeld listan är det tyska universitetets i Bielefeld lista över omedelbart öppet tillgängliga publiceringskanaler (Gold OA).

Vad berättar indexeringen? Indexeringen visar vilka publiceringskanaler som ingår i Bielefeld-tjänsten.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ är ett i internationellt samarbete utvecklat register, som indexerar referentgranskade open access-tidskrifter. Tjänsten upprätthålls av Infrastructure Services for Open Access C.I.C., som är en icke-vinstdrivande organisation.

Vad berättar indexeringen? I DOAJ indexerade tidskrifters hela innehåll är omedelbart öppet tillgängligt. Tidskrifterna ska ha ISSN-nummer, chefredaktör och/eller redaktionsråd, granskningsprocess samt egen webbsida med omfattande bakgrundsinformation (bl.a. författaranvisningar, författaravgifter, information angående öppen tillgång och upphovsrätt). Mer information om DOAJ inklusionskriterier (på engelska).

ERIH PLUS

ERIH PLUS är en databas koncentrerad på samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ansvarar för underhållet av databasen.

Vad berättar indexeringen? Tidskrifter accepterade till ERIH PLUS -databasen är kollegialt granskade, och de har en redaktion som består av sakkunniga samt ett registrerat ISSN-nummer. Forskningsartiklarnas sammanfattningar ska vara tillgängliga på engelska eller på annat för vetenskapsområdet relevant språk. Av skribenterna får högst två tredjedelar vara från samma organisation. Mer information om ERIH PLUS inklusionskriterier (på engelska).

Journal.fi

Journal.fi är en tjänst för redigering och publicering av vetenskapstidskrifter, som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Vad berättar indexeringen? Tidskrifter indexerade i Journal.fi är finländska vetenskapstidskrifter. Journal.fi inkluderar tidskrifter som är fritt tillgängliga och tidskrifter med embargo.

Scopus

Scopus är Elseviers referens- och citeringsdatabas. Scopus täcker olika discipliner något mer brett än WoS. De mest kända produkterna är CiteScore, SCImago Journal Rank samt Source Normalized Impact Per Paper indikatorerna baserar sig på Scopus data.

Vad berättar indexeringen? Tidskrifterna är referentgranskade, och deras granskningspraxis samt publikationsetiska anvisningar är offentligt framlagda. Tidskrifterna har ett registrerat ISSN-nummer och åtminstone artiklarnas titlar samt sammandrag finns att få på engelska. Mer information om Scopus inklusionskriterier (på engelska).

Sherpa Romeo

Sherpa Romeo är en tjänst där det är möjligt att granska registrerade tidskrifters och förläggares policyer för öppen tillgång. Tjänsten upprätthålls av Jisc (Joint Information Systems Committee) som är en icke-vinstdrivande organisation.

Vad berättar indexeringen? Indexeringen berättar endast att förläggaren har registrerat tidskriftens eller seriens parallellpubliceringspolicy i Sherpa Romeo. I kolumnen "parall. publ." i publiceringskanallistan på JUFO-portalens framsida indikerar en markering de kanaler som tillåter omedelbar parallellpublicering av accepterade eller publicerade versioner av manuskriptet. Mer information om Sherpa Romeo inklusionskriterier (på engelska).

Web of Science

Web of Science ägs av Clarivate och är en tjänst som innehåller referens- och citeringsuppgifter. De mest kända produkterna är Science Citation Index Expanded, Arts & Humanities Citation Index och Social Sciences Citation Index. WoS täcker främst naturvetenskaperna och medicin.

Vad berättar indexeringen? Tidskrifter indexerade i WoS Core Collection listorna är kollegialt granskade, riktade till en internationell publik, regelbundet utkommande och har etiskt acceptabla redaktionspraxis. Tidskrifterna fordras att åtminstone erbjuda beskrivningar på engelska. Dessutom nyttjas citeringsuppgifter i valet. Mer information om WoS inklusionskriterier (på engelska).

3.7. Indikatorer

Norges nivåindelning: Publikationskanalens nivåbetyg i det norska Register over vitenskapelige publiseringskanaler, om kanalen ingår i deras klassificering. Norges klassificering har tre nivåer: 1 = basnivå, 2 = ledande nivå och nivå 0 för kanaler som inte uppfyller kriterierna för nivå 1. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ansvarar för att upprätthålla klassificeringen i samarbete med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU).

VOL: Publikationsvolymens 3 års medeltal. Den sammanräknade publikationsvolymen för serier på nivåer 2 och 3 kan vara högst 25 procent av den sammanräknade publikationsvolymen för alla serier (nivåerna 1-3 sammanlagt), som hör till respektive panel, och nivå 3 högst 10 procent.

4. Ändringsförslag

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal. Dessutom är det möjligt att föreslå korrigering eller komplettering av publiceringskanalens bibliografiska uppgifter (t.ex. namn, ISSN-nummer).

4.1. Föreslå nya kanaler

Genom att fylla i webblanketten kan du föreslå nya publiceringskanaler som ska läggas till Publikationsforums klassificering till nivå 1. Man kan komma med förslag när man är inloggad på portalen.

Knappen "Föreslå ny kanalen" finns i menyn i det övre högra hörnet av JUFO-portalen. Publiceringskanalens namn, identifierare (beroende på typ av kanal), webbadress, panel och motiveringar måste fyllas i blanketten. Panelerna bedömer nya publiceringskanaler cirka fyra gånger per år. Bedömningsprocessen tar vanligtvis cirka 2-5 månader.

4.2. Föreslå ändring av nivåbetyg

Logga in på JUFO-portalen och sök efter den publikationskanal vars nivåbetyg du vill föreslå en ändring till. Klicka på namnet på publikationskanalen i sökresultatlistan för att se publikationskanalens information. Det finns en "Föreslå ny nivå"-knapp högst upp som öppnar webblanketten. Föreslagen nivåbetyg och motiveringar ska fyllas i blanketten. Observera att förslag på nivå 2 och 3 uppgraderingar behandlas vart fjärde år under uppdateringsbedömningen.

Observera att förslag för nivåerna 2 och 3 generellt behandlas i samband med omvärderingen av nivå 2 och 3 som görs vart fjärde år.

4.3. Föreslå ändring av bibliografisk information

Logga in på JUFO-portalen och sök efter den publiceringskanal vars bibliografiska uppgifter du vill föreslå en ändring. Klicka på namnet på publikationskanalen i sökresultatlistan för att se publikationskanalens information. Det finns en "Föreslå korrigering"-knapp högst upp som öppnar webblanketten. Ge ditt förslag genom att använda formuläret som öppnas.