Påverka Publikationsforum-klassificeringen!

31.1.2022
En bild av en trappa och en text "Påverka JUFO-klassificeringen!".

Publikationsforumet inbjuder vetenskapssamfundets medlemmar att delta i omvärderingen av nivåerna 2 och 3 som genomförs under år 2022.

I Publikationsforumet klassificerar expertpaneler de vetenskapliga publiceringskanalerna till nivåerna 0-3. Största delen av publiceringskanalerna hör till nivå 1 som är basnivån. Panelerna kan inom ramen för sina kvoter klassificera de ledande publiceringskanalerna inom olika discipliner till nivåerna 2 och 3. Dessa nivåer omvärderas med fyra års mellanrum, nästa gång under år 2022.

Förslag som är gjorda före slutet av mars 2022 hinner beaktas i bedömningens första skede. I april-maj bereder panelerna ett nytt preliminärt förslag till nivåindelning som färdigställs under hösten.

Av vetenskapssamfundet önskas förslag angående klassificeringen till stöd för panelernas bedömningsarbete. Vetenskapssamfundets medlemmar kan påverka publiceringskanalernas bedömning genom att göra ändringsförslag i publiceringskanalernas nuvarande nivåer. Förslagen ska göras via JUFO-portalen.

Panelerna önskar väl motiverade förslag i vilka publiceringskanalens betydelse och genomslagskraft har granskats i proportion till övriga publiceringskanaler inom samma forskningsområde. Motiveringarna ska inte heller basera sig endast på impaktfaktorer såsom Journal Impact Factor. Eftersom panelerna kan föra en begränsad mängd publiceringskanaler till nivåerna 2 och 3 är förslag på sänkning av nivåerna också till nytta.

Förutom omvärderingen av nivåerna 2 och 3 bedömer panelerna kontinuerligt nya tidigare oklassificerade publiceringskanaler till nivå 1 eller 0. Nya publiceringskanaler kan föreslås för bedömning i JUFO-portalen.

Publikationsforum-klassificeringen

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning. För bedömningen av publiceringskanalerna ansvarar 23 vetenskapsspecifika expertpaneler, vars medlemmar företräder alla universitet och en del av de statliga forskningsinstituten i Finland. Publikationsforum-klassificeringen används i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell för universiteten som en viktkoefficient för publikationernas vetenskapliga kvalitet och genomslagskraft. Sammanlagt 14 procent av universitetens basfinansiering delas ut på basis av vetenskapliga och övriga publikationer.

I Publikationsforum-klassificeringen bedöms vetenskapliga publiceringskanaler utifrån deras vetenskapliga kvalitet till nivåerna 0-3. Största delen av publiceringskanalerna hör till klassificeringens basnivå, alltså nivå 1. Till nivå 1 godkänns publiceringskanaler som har regelbunden vetenskaplig publikationsverksamhet, en trovärdig referentgranskning riktad mot hela manuskriptet samt en redaktionskommitté som består av sakkunniga inom området. Panelerna kan likväl lämna publiceringskanaler som formellt uppfyller dessa kriterier till nivå 0 om det är frågan om en mycket lokal publiceringskanal, såsom ett universitets institutionsserie, eller om kanalens vetenskapliga kvalitet väcker tvivel.

Panelerna kan lyfta en begränsad mängd mest uppskattade publiceringskanaler inom de olika vetenskapsområdena till nivåerna 2 och 3. Tidskrifterna på nivå 2 och 3 får sammanlagt innefatta högst 25 % av den sammanräknade publikationsvolymen för hela världen av panelens alla tidskrifter, alltså den totala mängden inhemska och utländska vetenskapliga artiklar som årligen utkommer i publikationsserien. På motsvarande sätt får andelen på nivå 3 vara högst 10 %. Syftet med kvoterna är att balansera JUFO-klassificeringen mellan de olika vetenskapsområdena.

Mera information om klassificeringsgrunder och nivåkvoter.

Bild: Pixabay, Pexels. Bearbetad.

Du kan också vara intresserad av