Julkaisufoorumin toiminta- ja kehityssuunnitelma 2023-2027

18.1.2024
Kuvituskuva.

Toimenpiteinä ovat julkaisukanavaluokituksen ja JUFO-portaalin kehittäminen, monimuotoisten tutkimustuotosten huomioiminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin ja asiantuntija-arvioinnin mahdollisuuksia koskeva selvitystyö.

Julkaisufoorumi on valmistellut pitkän aikavälin toimintasuunnitelman, jonka avulla pyritään varautumaan mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä (esim. yliopistojen rahoitusmalli) ja osallistumaan rakentavasti tutkimuksen arvioinnin uudistukseen Euroopassa ja erityisesti Suomessa. Toimintasuunnitelman taustalla vaikuttavat Julkaisufoorumin toiminnan itsearviointi 2010-2020, JUFO-portaalin kehittämissuunnitelma 2021-2023 sekä TSV:n 2023 allekirjoittama CoARA-sopimus ja vastuullisen arvioinnin kehittäminen.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu kolme toimenpidettä, jotka liittyvät Julkaisufoorumin nykyisten toimintojen, eli julkaisukanavien rekisteröinnin ja luokittelun, kehittämiseen. 

 • Julkaisufoorumi-luokituksen kehittäminen
 • JUFO-portaali kansallisena julkaisukanavien laadun ja avoimuuden tietolähteenä
 • Monimuotoisten tuotosten määrittely ja arviointi

Kehityssuunnitelmaan kuuluu lisäksi kaksi toimenpidettä, joiden toteuttamista selvitetään osana TSV:llä tehtävää vastuullisen arvioinnin edistämistä.

 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi
 • Julkaisufoorumin kehittäminen Arviointifoorumiksi

Julkaisufoorumi-luokituksen kehittäminen 

JUFO-luokitusta kehitetään vastuullisen arvioinnin uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Luokituksen tavoitteena on tuottaa tiedeyhteisölle asiantuntija-arviointiin perustuvaa tietoa luotettavasti vertaisarvioiduista julkaisukanavista.

Toimenpiteet vuosille 2023-2027:

 1. Kysely sidos- ja käyttäjäryhmille JUFO-luokituksen toimivuudesta, käyttötavoista ja kehittämistarpeista.
 2. Kriteerien tarkistaminen ja mahdolliset muutokset 4-portaiseen tasoluokitukseen ennen seuraavaa tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointia vuonna 2026.
 3. Päivitetään JUFO-luokituksen käyttöohje vuoden 2024 aikana CoARA-sitoumusten huomioimiseksi sekä tarvittaessa vuonna 2026 mahdollisesti muuttuneiden luokittelukriteerien osalta.
 4. Uuden JUFO-luokituksen julkaiseminen vuonna 2027, joka on toteutettu tarkistettujen kriteerien mukaisesti.

JUFO-portaali laadun ja avoimuuden tietolähteenä

JUFO-luokituksen lisäksi tavoitteena on tuottaa entistä monipuolisemmin tietoa julkaisukanavien laadusta ja avoimuudesta ja auttaa tutkijoita löytämään ja hyödyntämään luotettavia avoimen julkaisemisen mahdollisuuksia.

Toimenpiteet vuosille 2023-2027:

 1. JUFO-portaalin käyttöliittymän uudistaminen ja kehittäminen, esimerkiksi perusteet 0-tason luokitukselle, haun rajaaminen kustantajan mukaan sekä avoimen saatavuuden tietopohjan laajentaminen.
 2. Julkaisukanavien tietopohjan kehittäminen, mm. ammatillisten ja yleistajuisten kanavien tietojen päivittäminen ja tuominen JUFO-portaaliin.
 3. Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa entistä monipuolisempaa tietoa julkaisukanavista ja niiden vertaisarviointikäytännöistä, sekä päivittää tietoja automatisoimalla ja joukkoistamalla.
 4. Visualisointien toteuttaminen esimerkiksi julkaisutoiminnan ja -kanavien laadusta, avoimuudesta ja monimuotoisuudesta tutkijoiden ja organisaatioiden käyttöön.

Monimuotoisten tuotosten määrittely ja arviointi

Vastuullisen arvioinnin uudistuksen keskeisiä tavoitteita on, että arvioinneissa huomioidaan tutkimustuotoksia entistä monimuotoisemmin. Toimenpiteen tavoitteena on, että JUFO-portaalin kautta olisi tulevaisuudessa mahdollista hakea tietoa tieteellisten julkaisukanavien lisäksi myös monimuotoisten tuotosten julkaisukanavista.

Toimenpiteet vuosille 2023-2027:

 1. Kartoitetaan VIRTA-julkaisutietojen perusteella tiedeyhteisön käyttämät ammatilliset ja yleistajuiset julkaisukanavat ja indeksoidaan ne JUFO-portaaliin.
 2. Käydään paneelikokouksissa keskustelu monimuotoisten tutkimustuotosten, sekä näitä julkaisevien kanavien ja alustojen, määrittelystä.
 3. Kartoitetaan JUFO:ssa jo olevat, sekä muut olennaiset monimuotoisia tutkimustuotoksia julkaisevat kanavat, ja varmistetaan niiden yhdenmukainen luokittelu.
 4. Sihteeristö laatii ohjausryhmälle ehdotuksen minimikriteereistä ja tunnisteista, joiden perusteella monimuotoisten tuotosten julkaisualustat voidaan listata julkaisukanavina.
 5. Selvitetään yhteistyössä OKM:n ja CSC:n kanssa, kuinka voidaan mahdollistaa monimuotoisten tutkimustuotosten raportointi itsenäisinä tuotoksina VIRTA-julkaisutietopalvelussa hyödyntäen attribuuttipohjaisen tietomallin muoto- ja/tai tyyppikoodeja.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointimalli

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnille on kasvava tarve, mutta arviointikriteerit, -menetelmät, -aineistot ja -mittarit ovat vakiintumattomia. TSV käynnisti vuonna 2023 projektin kehittämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä. Projektin tavoitteena on tuottaa organisaatioissa tehtävän laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin tueksi kansallinen malli yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

Toimenpiteet vuosille 2023-2027:

 1. Toteutetaan kyselyt tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille sekä mahdollisesti myös sidosryhmille vuoden 2023 aikana ja kartoitetaan kansalliset ja kansainväliset hyvät käytänteet.
 2. Hahmotellaan selvitystyön pohjalta alustava ehdotus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin mallista.
 3. Järjestetään sidosryhmille keskustelutilaisuuksia ja avoin konsultointi, joiden kautta kerätään palautetta malliehdotuksesta. 
 4. Määritetään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen indikaattoreita ja kehitetään näiden edellyttämään tietopohjaa.
 5. Selvitetään mahdollisuutta organisoida ja hyödyntää mallin tukena kansallisia tieteenaloittaisia asiantuntijapaneeleita.
 6. Julkaistaan suositus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista ja aloitetaan mallin toimeenpano.

Julkaisufoorumista Arviointifoorumiksi

Vastuullisen arvioinnin uudistuksen keskeisiä tavoitteita on tiedeyhteisölähtöisen laadullisen arvioinnin lisääminen sekä akateemisen työn tuotosten monimuotoisuuden huomioiminen. Tämä edellyttää, että tutkijakunta käyttää entistä enemmän työaikaa arviointeihin, jotka kohdistuvat asioihin, joiden arviointiin ei ole vakiintuneita kriteereitä tai käytänteitä.

Julkaisufoorumin tieteenaloittaisten asiantuntijapaneelien toimintamallia voi olla mahdollista hyödyntää julkaisukanavien arvioinnin lisäksi monimuotoisten tuotosten, aktiviteettien, ansioiden sekä laajempien kokonaisuuksien, kuten vaikuttavuuden arvioinnissa. Myös JUFO-portaalia on mahdollista kehittää tukemaan erilaisia arviointeja.

Toimenpiteessä selvitetään, kuinka, missä tarkoituksissa ja millä resursseilla kansallisilla asiatuntijapaneeleilla olisi tarkoituksenmukaista tukea laadullista arviointia keskitettynä kansallisena palveluna.

Toimenpiteet vuosille 2023-2027:

 1. Keskustellaan Avoimen tieteen koordinaation kanssa, voisiko kansallisia asiantuntijapaneeleita hyödyntää seurannan tukena.
 2. Selvitetään osana Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi -projektia asiantuntijapaneelien roolia vaikuttavuuden arviointimallissa.
 3. Selvitetään osana arviointimatriisin (FIN-CAM) kehittämistä asiantuntijapaneelien roolia vastuullisen tutkijanarvioinnin tukena.

Kuva: Clay Banks, Pexels, muokattu.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös