Arkisto

Julkaisufoorumi-seminaari 20.3.2019

Miten vuoden 2018 päivitysarviointi toteutettiin? Mikä on paneelien näkökulma arviointityöhön? Millaiset ovat Julkaisufoorumin tausta ja tavoitteet, ja kuinka luokitusta käytetään vastuullisesti?

Kyseenalaisia kanavia uudelleenarvioitavana

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleissa on arvioitavana 81 tasolla 1 ollutta julkaisukanavaa, jotka esiintyvät Cabellsin mustalla listalla tai DOAJ:n poistettujen kanavien listalla. DOAJ:n listalta uudelleenarviointiin valittiin kanavat, joiden poistoperusteluissa mainittiin esimerkiksi epäilyt kustantajan väärinkäytöksistä tai puutteet vertaisarvioinnissa. Arvioinnit valmistuvat viimeistään helmikuun 2019 alkupuolella.

Publication Forum has completed its review of ratings

During 2018, the Expert Panels went through the highest levels 2 and 3 of the academic journals and book publishers. In total, the levels of 550 channels were upgraded and the levels of 270 channels were downgraded in the review of ratings. In the new classification, 740 publication channels are classified as level 3 and 2,486 as level 2. The Publication Forum’s Steering Group confirmed the classification on 13 December 2018 and the new classification will enter into force on 1 January 2019. The new classification will be used for publications published in 2019 or later.

Publikationsforums uppdateringsbedömning är klar

Under år 2018 gick sakkunnigpanelerna igenom de högsta nivåklasserna 2 och 3 för vetenskapliga publikationsserier och bokförlag. Sammanlagt höjdes nivån för 550 kanaler och sänktes för 270 kanaler. I den nya klassificeringen finns sammanlagt 740 publiceringskanaler på nivå 3 och sammanlagt 2 486 på nivå 2. Publikationsforums styrgrupp fastställde klassificeringen 13.12.2018, och den träder i kraft 1.1.2019. Den nya klassificeringen används för publikationer som publiceras från och med 2019.

Julkaisufoorumin päivitysarviointi on valmistunut

In English. På svenska. Asiantuntijapaneelit kävivät vuoden 2018 aikana lävitse tieteellisten julkaisusarjojen ja kirjakustantajien korkeimmat tasoluokat 2 ja 3. Kaikkiaan päivitysarvioinnissa nostettiin 550 kanavan tasoluokkaa ja 270 kanavan tasoluokkaa laskettiin. Uudessa luokituksessa tasoluokkaan 3 sijoittuu 740 julkaisukanavaa ja tasoluokassa 2 kanavia on yhteensä 2486. Julkaisufoorumin ohjausryhmä vahvisti luokituksen 13.12.2018 ja uusi luokitus astuu voimaan 1.1.2019.

Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 27.8.2018

Ohjausryhmässä keskusteltiin paneelien alustavasta tasoluokkaehdotuksesta, paneelikokouksissa esiin nousseista asioista kuten julkaisuvolyymin jakamisesta paneelien välillä, kiintiöistä ja kirjakustantajista sekä Julkaisufoorumin toimintasuunnitelmasta.

PDF iconLinkki pöytäkirjaan

Comment on the proposals for amendments to the classification levels in the JUFO Publication Forum

The Expert Panels of the Publication Forum have made initial proposals for amendments to the current publication channel classification on levels 2 and 3. The proposals for amendments are available for viewing and comments by the scientific community in the Publication Forum portal and on the Publication Forum website (at the end of this page). Any comments saved by 31 August 2018 at the latest will be taken into consideration when finalising the classification.

Kommentera förändringsförslagen i JUFO-klasserna i Publikationsforum

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3. Ändringsförslagen kan kommenteras av vetenskapssamfundet i JUFO-portalen och på Publikationsforums webbplats (i slutet av denna sida). Kommentarer som sparats senast 31.8.2018 kan beaktas i den slutliga klassificeringen. Panelerna fastställer klassificeringen i september–oktober, och den nya klassificeringen gäller 2019–2022.

Kommentoi Julkaisufoorumin muutosehdotuksia JUFO-tasoluokkiin

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit ovat tehneet alustavat muutosehdotukset nykyisiin julkaisukanavien luokituksiin tasoille 2 ja 3. Muutosehdotukset ovat tiedeyhteisön nähtävissä ja kommentoitavissa JUFO-portaalissa ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla (tämän sivun alalaidassa). Viimeistään 31.8.2018 tallennetut kommentit voidaan huomioida luokituksen viimeistelyssä. Paneelit viimeistelevät luokituksen syys-lokakuun aikana ja uusi luokitus on voimassa vuodet 2019-2022.

Pages