Tiedotteet

Publikationsforums uppdateringsbedömning är klar

Under år 2018 gick sakkunnigpanelerna igenom de högsta nivåklasserna 2 och 3 för vetenskapliga publikationsserier och bokförlag. Sammanlagt höjdes nivån för 550 kanaler och sänktes för 270 kanaler. I den nya klassificeringen finns sammanlagt 740 publiceringskanaler på nivå 3 och sammanlagt 2 486 på nivå 2. Publikationsforums styrgrupp fastställde klassificeringen 13.12.2018, och den träder i kraft 1.1.2019. Den nya klassificeringen används för publikationer som publiceras från och med 2019.

Julkaisufoorumin päivitysarviointi on valmistunut

In English. På svenska. Asiantuntijapaneelit kävivät vuoden 2018 aikana lävitse tieteellisten julkaisusarjojen ja kirjakustantajien korkeimmat tasoluokat 2 ja 3. Kaikkiaan päivitysarvioinnissa nostettiin 550 kanavan tasoluokkaa ja 270 kanavan tasoluokkaa laskettiin. Uudessa luokituksessa tasoluokkaan 3 sijoittuu 740 julkaisukanavaa ja tasoluokassa 2 kanavia on yhteensä 2486. Julkaisufoorumin ohjausryhmä vahvisti luokituksen 13.12.2018 ja uusi luokitus astuu voimaan 1.1.2019.

Comment on the proposals for amendments to the classification levels in the JUFO Publication Forum

The Expert Panels of the Publication Forum have made initial proposals for amendments to the current publication channel classification on levels 2 and 3. The proposals for amendments are available for viewing and comments by the scientific community in the Publication Forum portal and on the Publication Forum website (at the end of this page). Any comments saved by 31 August 2018 at the latest will be taken into consideration when finalising the classification.

Kommentera förändringsförslagen i JUFO-klasserna i Publikationsforum

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3. Ändringsförslagen kan kommenteras av vetenskapssamfundet i JUFO-portalen och på Publikationsforums webbplats (i slutet av denna sida). Kommentarer som sparats senast 31.8.2018 kan beaktas i den slutliga klassificeringen. Panelerna fastställer klassificeringen i september–oktober, och den nya klassificeringen gäller 2019–2022.

Historiallinen perintö vaikuttaa humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden julkaisukäytäntöihin

Yhteiskuntatieteellisten ja humanististen alojen julkaisukäytäntöjä kahdeksassa maassa vertaileva tutkimus osoittaa, että historiallinen ja kulttuurinen perintö vaikuttaa julkaisukielen ja -formaatin valintaan eri maissa. Tutkimus toteutettiin Eurooppalaisen ihmistieteiden tutkimuksen arviointia kehittävän ENRESSH-verkoston piirissä.

Påverka bedömningen av vetenskapliga publiceringskanaler!

Publikationsforum kallar vetenskapliga samfunds medlemmar att delta i en bedömning av uppdateringen av vetenskapliga publiceringskanaler som genomförs i år. Publikationsforum har utvecklats av ett finländskt vetenskapligt samfund, och det stöder kvalitetsbedömningen av forskning. Dess verksamhet samordnas av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV). Sammanlagt 23 expertpaneler indelade enligt vetenskapsområde och med över 240 medlemmar från universitet och forskningsinstitut ansvarar för bedömningen av publiceringskanalerna.

Participate in the evaluation of academic publication channels!

Publication Forum is inviting members of the scientific community to participate in a re-evaluation of the publication channels, which will be carried out during this year. Publication Forum is a publication channel classification system implemented by the Finnish scientific community that supports the quality assessment of research output. The Publication Forum’s operations are coordinated by the Federation of Finnish Learned Societies.

Pages