Suomenkielisten julkaisujen asema Julkaisufoorumissa

Tiedotteet   16.12.2015 17.18   Päivitetty 16.12.2015 17.26

Media & viestintä -lehdessä 4/2015 on ilmestynyt artikkeli, jossa käsitellään suomenkielisen julkaisutoiminnan arviointia ja asemaa Julkaisufoorumissa ihmistieteiden näkökulmasta. Aineistona katsauksessa käytettiin Julkaisufoorumin luokitustietojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta vuosilta 2011–2013 keräämää julkaisuaineistoa sekä kotimaisille tiedekustantajille syksyllä 2014 järjestetyn kyselyn tuloksia.

Selvitys on tarpeellinen, sillä tiedeyhteisössä elää edelleen sitkeitä käsityksiä siitä, että yliopistojen rahoitusmalli ja Julkaisufoorumi suosisivat artikkelimuotoista julkaisemista kansainvälisillä foorumeilla.

Artikkelissa todetaan mm. seuraavaa:

  • Julkaisufoorumi-luokitus on ihmistieteissä suosinut erityisesti kansainvälistä kirjajulkaisemista, ei siis lehtiartikkelien tuottamista.
  • Suomenkielisten julkaisujen (siis artikkeleiden ja kirjojen) osuus tasoluokan 2 julkaisuista (25 %) vastaa hyvin suomenkielisten julkaisujen osuutta ihmistieteiden kaikista vertaisarvioiduista julkaisuista (27 %).
  • Suomenkielisten julkaisujen osuus ja lukumäärä OKM-julkaisuaineistossa on hieman laskenut. Muutos on ollut suurin tasoluokkaan 0 sijoittuvien julkaisujen määrässä.
  • Monilla aloilla suomenkielisiä julkaisuja on aiempaa vähemmän myös tasoluokissa 1 ja 2. Tason 2 kanavan puuttuminen joltain alalta ei yksin selitä muutosta suomenkielisten julkaisujen määrässä.
  • Suomen tiedekustantajien liiton jäsenille ja TSV:n julkaiseville jäsenseuroille syksyllä 2014 järjestetyn kyselyn perusteella Julkaisufoorumi-luokituksella ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta käsikirjoitusten tarjonnan vähenemiseen.
  • Kaikilla tutkimusaloilla ei ole omaa suomenkielistä kanavaa tasoluokassa 2, vaikka tähän on painetta kansallisten toimijoiden taholta. Kanavia ei kuitenkaan voida lisätä suurta määrää tasolle 2 ilman, että tasapaino kallistuu ihmistieteissä kansallista julkaisutoimintaa suosivaksi.
  • Kansainvälistyminen on yksi ihmistieteidenkin tutkimusta ja julkaisutoimintaa muuttavista tieteen globaaleista trendeistä. Kriittisessä tiedepoliittisessa keskustelussa muutoksen taustalla on silti usein haluttu nähdä erityisesti rahoitusmallin ja Julkaisufoorumi-luokituksen ohjausvaikutus, joka suoraan tai välillisesti yliopistojen sisäisten arviointijärjestelmien kautta pakottaisi tutkijat tarjoamaan julkaisunsa kansainvälisille foorumeille. Vuosina 2010–2014 käytössä ollut rahoitusmalli, jossa painotettiin kansainvälisiä referee-julkaisuja, ehkä tarjosikin perusteita tämän mielikuvan muodostumiselle. Julkaisufoorumin myötä samaan tasoluokkaan kuuluvissa kanavissa julkaistut artikkelit ja kirjat ovat kuitenkin rahoitusmallissa samanarvoisia julkaisukielestä riippumatta.
     

Artikkeli löytyy osoitteesta: http://mediaviestinta.fi/blogi/suomenkieliset-kanavat/