Julkaisufoorumin uudet kanavat ja tasoluokkien muutokset 2019

Tiedotteet   9.1.2020 13.21   Päivitetty 10.1.2020 7.23

In English below

Julkaisufoorumin paneelit tekivät vuonna 2019 yksittäisiä korjauksia tasoluokkiin 2 ja 3. Lisäksi paneelit arvioivat vuoden 2019 aikana yli 1000 uutta julkaisukanavaa. Yli sadan tasoilla 0 ja 1 olleen kanavan tasoluokka muuttui.

Yksittäisiä korjauksia Julkaisufoorumin tasoluokkiin 2 ja 3

Julkaisufoorumin korkeimpia tasoluokkia 2 ja 3 päivitetään neljän vuoden välein. Edellinen päivitysarviointi tehtiin vuonna 2018 ja seuraavan vuoro on vuonna 2022. Välivuosina korkeampiin tasoluokkiin on kuitenkin mahdollista tehdä yksittäisiä korjauksia. Julkaisufoorumin paneelit korottivat vuoden 2019 kokouksissaan yhden julkaisukanavan tasolle 3 ja yhdeksän julkaisukanavaa tasolle 2.

Seuraavan lehden tasoluokka korotettiin tasolta 2 tasolle 3:

 • 84132 ACS central science

Seuraavien lehtien tasoluokka korotettiin tasolta 1 tasolle 2:

 • 64632 Packaging technology and science
 • 80114 Energy research and social science
 • 65150 Plastic and reconstructive surgery
 • 53604 Clinical microbiology and infection
 • 59190 Isprs journal of photogrammetry and remote sensing
 • 63909 Neuro-oncology
 • 84712 Journal of immunotherapy of cancer
 • 84115 Architectural histories
 • 79919 Environmental humanities

Paneelit kokoontuvat seuraavan kerran syksyllä 2020, jolloin käydään lävitse elokuun 2020 loppuun mennessä JUFO-portaalissa tai Julkaisufoorumin verkkosivuilla tehdyt ehdotukset.

Julkaisufoorumiin lisättiin yli 1000 uutta kanavaa, yli 100 kanavan tasoluokka muuttui

Julkaisufoorumi-luokitus täydentyi vuoden 2019 aikana 1184 uuden julkaisukanavan arvioinnilla. Näistä 581 (49 %) julkaisukanavaa lisättiin tieteellisten julkaisukanavien perustasolle 1 ja 603 (51 %) tasolle 0. Uusista julkaisukanavista suurin osa (956 kpl) oli lehtiä/sarjoja. Uusien kirjakustantajien lukumäärä oli 227 ja konferensseja lisättiin yksi. Konferenssien pieni määrä johtuu siitä, ettei yksittäisiä konferensseja juuri arvioida Julkaisufoorumissa, vaan valtaosa konferenssiartikkeleista saa tasoluokan julkaisusarjan tai kustantajan perusteella. 

Tasoluokkiin 0 ja 1 tehtiin yhteensä 114 muutosta. Tasolle 0 laskettiin 87 julkaisukanavaa ja tasolle 1 korotettiin 27 aiemmin tasolla 0 ollutta kanavaa. Tasoluokan laskut liittyvät usein julkaisukanavan mahdolliseen kyseenalaiseen toimintaan. Työkaluina arvioinnissa ovat Cabellsin musta lista, DOAJ:sta poistettujen julkaisukanavien lista ja yhteistyö pohjoismaisten kumppanien kanssa, mutta viime kädessä ratkaisun tekevät Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit.

Ehdotuksia käsitellään säännöllisesti

Uusia lisäysehdotuksia ja muutosehdotuksia tasoluokkiin 0 ja 1 käsitellään jatkuvasti. Uudet julkaisukanavat arvioidaan pääsääntöisesti vasta sitten, kun ne ovat ilmestyneet noin vuoden ajan. Lisäksi julkaisukanavasta tulee olla saatavilla riittävästi aineistoa arvioinnin tueksi. Tasoluokkia 2 ja 3 koskevia ehdotuksia paneelit käsittelevät kerran vuodessa syksyisin. Muutoksia korkeampiin tasoluokkiin tehdään siinä tapauksessa, että luokituksessa on selvä korjausta vaativa epäkohta ja vain silloin, jos paneelilla on tilaa volyymikiintiössä. Paneelikohtaisten volyymikiintiöiden laskentaperusteena käytetään paneelin julkaisuvolyymia eli tasoluokan 1-3 lehdissä julkaistujen artikkelien yhteenlaskettua kolmen vuoden keskiarvoa. Tason 2 julkaisukanavat saavat käsittää enintään 15 % ja tason 3 julkaisukanavat enintään 5 % paneelin julkaisuvolyymista. Elokuun 2020 loppuun mennessä tehdyt ehdotukset huomioidaan syksyn 2020 kokouksissa.

Tee ehdotus: JUFO-portaalissa: http://jfp.csc.fi:8080/ tai Julkaisufoorumin verkkosivuilla: https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/login.php

Lue lisää:

Luokitteluperusteet
Konferenssien uudet käsittelyperiaatteet
Kyseenalaisia julkaisukanavia uudelleenarvioitiin Julkaisufoorumissa


***

The Publication Forum’s new channels and changes to classification levels in 2019

In 2019, the Publication Forum’s panels made minor changes to classification levels 2 and 3. The panels also evaluated over 1,000 new publication channels during the year. The classification level of over 100 channels rated at levels 0 and 1 was changed.

Minor changes to Publication Forum classification levels 2 and 3

The Publication Forum’s highest levels, 2 and 3, are updated every four years. The previous review of ratings was carried out in 2018 and the next one will be in 2022. In the intervening years, minor changes can, however, be made to the highest levels. At their meetings in 2019, the Publication Forum’s panels upgraded one publication channel to level 3 and nine publication channels to level 2.

The following journal’s classification level was upgraded from level 2 to level 3:

 • 84132 ACS Central Science

The following journals’ classification level was upgraded from level 1 to level 2:

 • 64632 Packaging Technology and Science
 • 80114 Energy Research and Social Science
 • 65150 Plastic and Reconstructive Surgery
 • 53604 Clinical Microbiology and Infection
 • 59190 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
 • 63909 Neuro-Oncology
 • 84712 Journal of Immunotherapy for Cancer
 • 84115 Architectural Histories
 • 79919 Environmental Humanities

The next time the panels will meet will be in the autumn of 2020 when they will go through the proposals that have been submitted through the JUFO Portal and the Publication Forum’s website by the end of August 2020.

Over 1,000 new channels were added to the Publication Forum and the classification level of over 100 channels was changed

During 2019, the Publication Forum classification was supplemented with evaluations of 1,184 new publication channels. Of these, 581 (49%) were added to level 1, the basic level of scientific publication channels, and 603 (51%) were added to level 0. Most of the new publication channels (956) were journals/series. There were 227 new book publishers and one conference was added. The small number of conferences is due to the fact that JUFO level of the majority of conference articles is based on their publication series or publisher, wherefore individual conferences are rarely listed separately.

A total of 114 changes were made to levels 0 and 1. 87 publication channels were downgraded to level 0 and 27 channels previously rated at level 0 were upgraded to level 1. Downgrading is often related to the possible questionable practices of a publishing channel. The following tools are used in evaluations, Cabell’s blacklist, a list of the publication channels removed from the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and collaboration with Nordic partners, but the final decision is made by the Publication Forum’s Expert Panels.

Proposals are reviewed regularly

Proposals for additions and changes to levels 0 and 1 are reviewed continuously. New publication channels are generally evaluated only after they have been published for about a year. There must also be a sufficient volume of material available from the publication channel to support the evaluation. Panels process proposals for levels 2 and 3 once a year in the autumn. Individual changes to the higher levels are made when there is a clear need to make a correction in the classification, and only if the panel has room for this within its publication volume quota. The panel-specific publication volume quotas are calculated on the basis of the panel’s publication volume, which is the three-year average of the total number of articles published in the journals in levels 1-3. Level 2 publication channels may make up to 15% and level 3 publication channels up to 5% of a panel's publishing volume. Proposals submitted by the end of August 2020 will be discussed at the meetings held in autumn 2020.

Submit a proposal in the JUFO Portal: http://jfp.csc.fi:8080/ or on the Publication Forum’s website: https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/login.php

Find out more:

Classification criteria
Publication Forum ceases classify conferences under established name of the event
Questionable publication channels were re-evaluated in the Publication Forum