Julkaisufoorumiin lisättiin 1368 uutta kanavaa vuonna 2018

Tiedotteet   31.1.2019 7.58   Päivitetty 31.1.2019 14.01

In English below

Julkaisufoorumi-luokitusta täydennettiin vuoden 2018 aikana arvioimalla 1368 tasolle 1 ehdolla ollutta kanavaa. Puolet näistä lisättiin tieteellisten julkaisukanavien perustasolle 1 ja puolet jäivät tasolle 0. Uusista julkaisukanavista 202 oli kirjakustantajia ja 1166 lehtiä tai sarjoja. Kirjakustantajat jäivät lehtiä useammin tasolle 0, sillä kustantajien verkkosivuilla on lehtiä huonommin saatavilla tietoa esimerkiksi vertaisarvioinnista, joka on tason 1 keskeinen kriteeri.  

Yksittäisiä konferensseja koskevia ehdotuksia ei usein voida käsitellä, sillä vuodesta 2016 lähtien konferenssiartikkelit saavat tasoluokan pääasiassa julkaisukanavana toimivan kustantajan tai julkaisusarjan perusteella. Yksittäinen konferenssi voidaan arvioida vain, jos sillä on oma ISSN-tunnuksellinen julkaisusarja, tai jos sen tasoluokan katsotaan poikkeavan kustantajan tai julkaisusarjan tasoluokasta.  

Uudet julkaisukanavat arvioidaan pääsääntöisesti vasta sitten, kun ne ovat ilmestyneet vuoden ajan. Lisäksi julkaisukanavasta tulee olla saatavilla riittävästi aineistoa arvioinnin tueksi. Tämän vuoksi monet vuoden 2018 aikana toimintansa aloittaneet kanavat arvioidaan vasta vuoden 2019 puolella.

Täydennysarvioinnin yhteydessä käsitellään vuosittain myös nostoehdotuksia tasoluokasta 0 tasoluokkaan 1, sekä laskuehdotuksia tasoluokkaan 0. Vuonna 2018 arvioitiin uudelleen 362 tasolla 0 tai 1 olevan julkaisukanavan tasoluokka. Ehdotuksista yli puolet johti tasoluokan muutokseen. Uudelleenarviointi tehdään tavallisesti aikaisintaan vuosi edellisen arvion jälkeen.

Uusia ehdotuksia ja muutoksia tasoluokkiin 0 ja 1 käsitellään jatkuvasti. Julkaisufoorumin korkeammat tasoluokat 2 ja 3 käydään lävitse neljän vuoden välein. Edellinen päivitysarviointi toteutettiin vuoden 2018 aikana, seuraavan vuoro on vuonna 2022. Yksittäisiä korjauksia korkeimpiin tasoluokkiin saattaa olla mahdollista toteuttaa myös vuosien 2019–2021 aikana, jolloin asiantuntijapaneelit kokoontuvat kerran vuodessa syksyisin käymään lävitse tiedeyhteisöltä saadun palautteen.

Tasolle 1 hyväksyttävän sarjan, konferenssin tai kirjakustantajan tulee olla erikoistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen. Tieteellisten artikkelien ja kirjojen on käytävä läpi koko käsikirjoitukseen kohdistuva vertaisarviointi, ja lisäksi julkaisukanavalla on oltava rekisteröity ISSN- tai ISBN-tunnus sekä asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Tasolle 1 ei pääsääntöisesti hyväksytä sellaisia tieteellisen julkaisukanavan määritelmän täyttäviä julkaisukanavia, joissa yli puolet arvioijista ja kirjoittajista edustaa samaa tutkimusorganisaatiota, tai joiden tieteellinen taso tai relevanssi on kyseenalainen.

Lue myös: Julkaisufoorumin päivitysarviointi on valmistunut

Lisätietoa:
Luokitteluperusteet
julkaisufoorumi(at)tsv.fi

***

Publication Forum assigns classification levels to 1,368 new channels in 2018


The Publication Forum classification was supplemented in 2018 by evaluating 1,368 channels eligible for a level 1 rating. Half of these were added to the basic level (1) of scientific publication channels, and half were given a rating of 0. 202 of the new publication channels are book publishers, while 1,166 are journals or series. Book publishers were more often assigned a rating of 0, as their websites provided less information than the websites of journals on such aspects as peer review, which is a key criterion for level 1.  

Proposals concerning individual conferences often cannot be processed because, since 2016, conference articles have been given a classification level mostly based on the publisher or publication series serving as the publication channel. An individual conference can only be evaluated if it has a designated publication series with an ISSN or if its classification level is deemed to be different from that of its publisher or publication series.  

New publication channels are generally evaluated only after they have been publishing material for a year. Moreover, there must be a sufficient volume of material available from the publication channel to support the evaluation. For this reason many channels that began their operations in 2018 will be assessed sometime in 2019.

In conjunction with the complementary evaluation every year, the Publication Forum also deals with proposals for upgrading the classification levels of publication channels from 0 to 1 and for downgrading others from 1 to 0. In 2018, the classification levels of 362 publication channels with a rating of 0 or 1 were re-evaluated. More than half of the proposals led to a revision of the classification level. The re-evaluation is usually carried out at least one year after the previous evaluation.

New suggestions for level 1 along with proposals revising ratings of 0 and 1 are handled constantly. The channels in the Publication Forum with a higher classification level of 2 or 3 are reviewed every four years. The last review of such ratings was carried out in 2018. The next one will be in 2022. Individual revisions to the higher classification levels may also possibly be made in 2019–2021, in which case the Expert Panels will convene once a year in the autumn to discuss feedback from the scientific community.

A series, conference or book publisher accepted to classification level 1 must be specialised in publishing the results of scientific research. Scientific articles and books must undergo a peer review of the entire manuscript, in addition to which the publication channel must have a registered ISSN or ISBN and a committee made up of experts. As a general rule, a publication channel that fulfils the relevant criteria is not assigned a level 1 rating if more than half of its assessors and authors represent the same research organisation, or if the quality or relevance of its scientific material is questionable.

Read also: Publication Forum has completed its review of ratings

Further information:
Classification criteria
julkaisufoorumi(at)tsv.fi