Tiedotteet

Kommentera förändringsförslagen i JUFO-klasserna i Publikationsforum

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3. Ändringsförslagen kan kommenteras av vetenskapssamfundet i JUFO-portalen och på Publikationsforums webbplats (i slutet av denna sida). Kommentarer som sparats senast 31.8.2018 kan beaktas i den slutliga klassificeringen. Panelerna fastställer klassificeringen i september–oktober, och den nya klassificeringen gäller 2019–2022.

Påverka bedömningen av vetenskapliga publiceringskanaler!

Publikationsforum kallar vetenskapliga samfunds medlemmar att delta i en bedömning av uppdateringen av vetenskapliga publiceringskanaler som genomförs i år. Publikationsforum har utvecklats av ett finländskt vetenskapligt samfund, och det stöder kvalitetsbedömningen av forskning. Dess verksamhet samordnas av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV). Sammanlagt 23 expertpaneler indelade enligt vetenskapsområde och med över 240 medlemmar från universitet och forskningsinstitut ansvarar för bedömningen av publiceringskanalerna.

Participate in the evaluation of academic publication channels!

Publication Forum is inviting members of the scientific community to participate in a re-evaluation of the publication channels, which will be carried out during this year. Publication Forum is a publication channel classification system implemented by the Finnish scientific community that supports the quality assessment of research output. The Publication Forum’s operations are coordinated by the Federation of Finnish Learned Societies.

Uusien panelistien valintaperusteet

Panelistit kaudelle 2018–2021 valittiin siten, että paneelikokoonpanoista tulisi mahdollisimman monipuolisia. Katso tiedotteesta, miltä eri organisaatioiden, sukupuolten ja uraportaiden jakaumat näyttävät.

Uudet panelistit valittu

Paneelien jäseniksi valittiin yhteensä 235 tutkijaa kaikista Suomen yliopistoista. Katso liitteestä paneelikokoonpanot kaudelle 2018-2021.

Pages